Jernbanepassasjerrettighetsforordning

Forslag til Europaparlamentets og rådets forordning om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on rail passengers' rights and obligations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.02.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Europaparlamentets og Rådets forslag til forordning om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser COM(2017)548 (forordningen), er en omarbeiding av forordning (EU) nr. 1371/2007. Forordningen har som formål å beskytte jernbanepassasjerer i EU i tilfelle der det er forsinkelser, avbestillinger og diskriminering.

Forslag til forordningen er hjemlet i Traktaten, Artikkel 91, (1).

Det ble foretatt en konsekvensutredning av forordning(EU) nr. 1371/2007 i 2016/2017. Konsekvensutredningen belyste utfordringer i gjeldende forordningen som nå foreslås rettet opp i ny rettsakt. Det ønskes bl.a. bedre beskyttelse av jernbanepassasjerer uavhengig av hvor i EU de reiser. I dag er det muligt å unnta nasjonal jernbanetransport fra forordningens virkeområde, noe flertallet av medlemslandene har benyttet seg av. Videre foreslås det at passasjerrettigheter på jernbaneområdet harmoniseres i tråd med passasjerrettigheter på andre transportområder. Forslaget inneholder videre en force majeure-klausul, noe som er nytt i  forhold til dagens rettsakt, det stilles strengere krav til informasjon, krav til opplæring av personell for å ivareta behovet for bevegelseshemmende, tydeligere krav ved utstedelse av gjennomgående billetter mv. 

Hovedinnhold i endringene

Unntak

 Forordningen skal gjelde for alle jernbanefortak med lisens iht direktiv 2012/34/EU. Det vil kun være mulig å unnta passasjertransport med jernbane i byer og forsteder iht direktiv 2012/34/EU, unntatt slike tjenester som er grensekryssende, samt internasjonal passasjertransport hvorav en betydelig del opererer utenfor Unionen.

Informasjon og ikke-diskriminering

  • Det foreslås at ved bestilling av billetter skal det gis informasjon om passasjerrettigheter skrevet ut på billetten eller i elektronisk form, samt at det skal være oppslag om passasjerrettigheter på fremtredende plass på stasjoner og om bord i tog
  • Forslaget innebærer at det skal gis bedre informasjon om gjennomgående billetter. Jernbanevirksomheter og billettkontor skal bestrebe seg på å tilby gjennomgående billetter. De må dokumentere at de har informert passasjerer i de tilfeller der passasjerrettighetene kun gjelder enkelte deler av reisen og ikke hele reisen
  • Det foreslås en generell bestemmelse som forbyr enhver form for forskjellsbehandling, f.eks. basert på nasjonalitet, bosted, oppholdssted eller betalingsvaluta

Funksjons- og bevegelseshemmede

Det foreslås bedre rettigheter for personer med funksjons- eller bevegelseshemming som gis obligatorisk rett til assistanse ved alle tjenester og full kompensasjon for tap eller skade på hjelpemiddelutstyr. Relevant informasjon må gis i et format som er tilgjengelig også for funksjons- og bevegelseshemmede, og togpersonale må gis opplæring som gir innsikt i funksjons- og bevegelseshemming.

Tilsyn, klagebehandling og sanksjoner

Forslaget klargjør fremgangsmåte og frister for passasjerene til å fremme klager. Det gis rett til å klage til jernbanevirksomheten, billettutsteder eller infrastrukturforvalter inntil 6 måneder etter hendelsen som er gjenstand for klagen. Nasjonale tilsynsmyndigheters ansvar i grenseoverskridende saker spesifiseres og de gis en forpliktelse til effektivt samarbeid i slike saker

Force majeure

EU-domstolen fastslo i 2013 at force majeure ikke fritar jernbanevirksomheter for erstatning ved forsinkelser. Dette medførte at erstatningsreglene ble forskjellig mellom jernbanetransport og andre transportformer for passasjerer. Forslaget innebærer at det innføres en force majeure-bestemmelse som fritar jernbaneselskap for å betale erstatning ved forsinkelser forårsaket av eksepsjonelle situasjoner grunnet ekstremvær eller naturkatastrofer.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjeldende forordning er hjemlet i jernbaneloven § 7c, og gjennomført i forskrift om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1371/2007 av 23. oktober 2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser (jernbanepassasjerrettighetsforskriften). Jernbanelovens § 7c henviser til forordning (EF) nr. 1371/2007, og må derfor endres.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konsekvenser for det offentlige:

For Statens jernbanetilsyn som håndhevelsesmyndighet antas endringene ikke å medføre mer administrasjon eller økte kostnader.

Konsekvenser for jernbanevirksomheter mv:

Forslag til endringer kan medføre noe økte kostnader blant annet i form av opplæring av togpersonale, justering av informasjon som gis ved billettsalg, oppslag på stasjoner og i tog mv., men det antas at det ikke vil bli vesentlige kostnadsøkninger. Den obligatorisk retten til assistanse medfører en skjerpelse/presisering av kravene som gjelder i dag, og dette kan medføre noe økte kostnader. Imidlertid vil den nye force majeur-bestemmelsen kunne innebære noen kompensajson for de noe økte utgiftene for øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader

Statens jernbanetilsyn har sendt utkast til rettsakt på høring og notatet vil bli oppdatert etter høringsrunden.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel for Norge slik den foreligger.

Vurdering

Norge har gjennomført gjeldende forordning fullt ut, og har ikke brukt muligheten for å unnta f.eks. nasjonal jernbanetransport fra forordningens virkeområde. Forslag til ny forordning vil derfor ikke innebære særlige konsekvenser. De viktigste endringene er at rettsakten innskjerper kravene til assistanse for jernbanevirksomhetene, og vil lette transport med jernbane for personer med nedsatt bevegelighet, samt krav til ytterligere opplæring for personell for å ivareta denne oppgaven. Videre er innføring av en force majeure-bestemmelse som fritar jernbaneforetakene fra erstatningsansvar ved forsinkelse i slike tilfeller viktig for foretakene.

Utkast til forordning er å anse som EØS-relevant og akseptabel, og det vil ikke være behov for tilpasningstekst. Det må imidlertid tas forbehold om at utkast til forordning kan bli endret i de videre prosessene i EU. Det må tas artikkel 103-forbehold, da jernbanelovens § 7c må endres.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)548
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker