Økodesign, kravforberedende studium heiser

Økodesign, kravforberedende studium heiser, Grow Lot 11

Ecodesign preparatory study for lifts, Grow Lot 11

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2018

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Den kravforberedende studien pågår i perioden september 2017-sommer 2019. Første interessentmøte er 21. februar 2018.

Sammendrag av innhold

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkedirektivet virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Europakommisjonen har startet en kravforberedende studie om økodesignkrav for heiser. Studien pågår i perioden september 2017-sommeren 2019 og norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside. Det første interessentmøtet blir arrangert 21. februar 2018 i Brussel. Studien er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging

Den kravforberedende studien er en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse av heiser gjennomført i henhold til artikkel 15 i økodesigndirektivet. Resultatene av studien vil være et beslutningsgrunnlag for hvorvidt Kommisjonen velger å gå videre med å utforme krav.

Studien følger vanlig metodikk, MEErP.

Studien er bygget opp med følgende delrapporter:  

Task 1 Virkeområde (definisjoner, status for eksisterende standarder og lovgivning)
Task 2 Markeder (volum og priser)
Task 3 Forbrukere (produktetterspørselsiden)
Task 4 Teknologier (produkttilbudsiden inkludert BAT og BNAT)
Task 5 Miljø og økonomi (Base case LCA og LCC)
Task 6 Designmuligheter
Task 7 Scenarier (policy, scenarier, virkninger og sensitivitetsanalyser)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hjemmel i EU-traktaten.

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Heiser er ikke blant NVEs prioriterte produkter. NVE vil følge med i regelverksprosessen på et administrativt plan.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker