Toys/Cr(VI)

Utkast til Kommisjonsdirektiv (EU) .../... av XXX om endring av endring av del III, punkt 13, i vedlegg II til Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak om tilpasning til den tekniske utvikling hva angår seksverdig krom

Draft COMMISSION DIRECTIVE (EU) .../…of XXX amending, for the purpose of adaptation to technical and scientific developments, point 13 of part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards chromium VI

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

Forlaget ble stemt over på møte i komitologikomiteen for sikkerhet ved leketøy 20. desember 2017. Forslaget er til vurdering i Råd og Parlament.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF inneholder migrasjonsgrenser for leketøy eller bestanddeler av leketøy for en rekke grunnstoff, herunder seksverdig krom (Cv(VI)), i tørt, sprøtt, pulverliknende eller bøyelig leketøymateriale, i flytende eller klebrig leketøymateriale og i avskrapet leketøysmateriale. I dagens regelverk er grenseverdiene for bly 0,02 mg/kg i tørt leketøysmateriale, 0,005 mg/kg i flytende leketøysmateriale og 0,2 mg/kg for avskrapet leketøysmateriale. Direktivet endrer migrasjonsgrensen for Cr(VI) i avskrapet materiale til 0,0053 mg/kg. Migrasjonsgrensene i de andre materialtypene forblir uendret.

Bakgrunnen for forslaget er nyere vitenskapelige resultater som tilsier behov for revidering av eksisterende bestemmelser og videre strengere migrasjonsgrenser for seksverdig krom i leketøy for å beskytte barn. Imidlertid er det utfordringer med de kjemiske analysemetodene for bestemmelse av seksverdig krom i ulike materialer, knyttet til hvor lave konsentrasjoner det er mulig å måle. Det jobbes med å forbedre metodikken, og når det utvikles bedre analysemetoder, vil migrasjonsgrensene kunne revideres ytterligere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktivet vil skje ved endring av leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket. Utkast til foreløpig posisjonsnotat for forslaget er oversendt Justis- og beredskapsdepartementet og DSB.

Vurdering

Direktivet vurderes som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/48

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker