Forslag til forordning om folkefinansieringstjenester for næring

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester for næringsvirksomhet

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen la 8. mars 2018 frem et forslag til en forordning om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester for næringsvirksomhet. Den foreslåtte forordningen regulerer både tilbydere av egenkapitalbasert og lånebasert folkefinansieringstjenester, likevel slik at finansiering av forbrukere er unntatt forordningens anvendelsesområde. Anvendelsesområdet er videre begrenset til finansiering av prosjekter inntil 1 million euro. Forordningen inneholder nærmere regler om blant annet tillatelse og tilsyn. Det er foreslått at tillatelse i EU innenfor forordningens virkeområde skal gis av ESMA og at tilsyn med disse aktørene skal føres av ESMA. Den foreslåtte EU-tillatelsen vil ikke erstatte nasjonale regelverk for folkefinansiering eller eksisterende konsesjoner gitt under annet europeisk sektorregelverk utenfor forordningens virkeområde. Hensikten er å gi tilbydere av folkefinansieringstjenester en mulighet til å søke om en EU-godkjenning, slik at de under visse forutsetninger kan tilby sine tjenester i EU. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er antatt EØS-relevant. Som følge av blant annet de foreslåtte reglene om konsesjon og tilsyn, vil det dersom forordningen vedtas i sin nåværende form være behov for tilpasninger ved innlemmelse i EØS-avtalen. 

Norge har i dag ikke særlige regler for folkefinansiering. Avhengig av hvordan forslaget endelig vedtas og tas inn i EØS-avtalen, vil det kunne kreve lov og/eller forskriftsendringer i Norge. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget har vært gjenstand for konsekvensutredning på EU-nivå (SWD/2018/56). 

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget er til vurdering.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)0113
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker