Vurdering av lovforslag om folkefinansiering

Legislative proposal for an EU framework on crowd and peer to peer finance - Inception Impact Assessment

Lovforslag om EU-regelverk om egenkapitalbasert og fremmedkapitalbasert folkefinansiering - konsekvensutredning

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Sammendrag av innhold

30. oktober 2017 publiserte EU-kommisjonen en innledende konsekvensutredning knyttet til behovet for felleseuropeisk regulering av finansiell folkefinansiering, herunder egenkapitalbasert og lånebasert folkefinansiering. Initiativet kom som et utslag av kommisjonens Capital Market Union (CMU) Action Plan av 2015, som har til hensikt å utvide og forenkle tilgangen til risikokapital for små og mellomstore foretak, innovatør- og oppstartsselskaper. Samtidig var initiativet et ledd i kommisjonens Action Plan on Consumer Financial Services, som til hensikt å utnytte potensialet som ligger i FinTech-relatert virksomhet. Kommisjonens overordnede formål har vært å skape vekstgrunn for finansiell folkefinansiering gjennom forenklet adgangen til grensekryssende tjenesteytelse og gjennom etablering av et adekvat rammeverk for risikohåndtering og investorbeskyttelse.

I konsekvensutredningen oppstiller kommisjonen fire alternative tilnærminger til et fremtidig europeisk folkefinansieringsregelverk:

  1. Ingen felleseuropeisk regulering. Kommisjonen vil i stedet søke å opprettholde en dialog med tilsynsmyndighetene i medlemsstatene og i folkefinansieringssektoren, for å fremme likebehandling, deling av "best practice" og samtidig holde bransjeutviklingen under oppsyn.  
  2. En selvregulerende tilnærming, hvor kommisjonen utarbeider ikke-bindende minimumsstandarder basert på "best practice" og nasjonale særreguleringer.
  3. Et mer omfattende EU-regelverk hvor folkefinansieringsplattformer likebehandles med tradisjonelle aktører. Det inntas et folkefinansieringsregelverk i eksisterende regulering, med særkrav knyttet til drift av folkefinansieringsplattformer. Det etableres en egen folkefinansieringskonsesjon under gjeldende regler for grensekryssende aktiviteter, som gir konsesjonshavende plattformer adgang til "the Single Market".  Proporsjonale styrings- og transparensregler etableres for å sikre investorbeskyttelse og markedsintegritet.

    En variant av dette alternativet er å utvikle et selvstendig nasjonale regelverk som harmoniseres gjennom å bygge på elementer av relevant EU-lovgivning.

  4. Et selvstendig EU-regelverk, utelukkende rettet mot grensekryssende virksomhet. Det utarbeides et tilpasset EU-regelverk som kan benyttes av plattformer som ønsker å yte grensekryssende tjenester. Reglene for virksomhet som ytes nasjonalt forblir uendret, slik at det i praksis opereres med to regelsett.

Konsekvensutredningen er ikke gjenstand for ordinær høring (open public consultation), men EU-kommisjonen har inviterer berørte parter til å kommentere utredningens innhold. Finansdepartementet har inngitt sine kommentarer til utredningen i brev av 27. november 2017 (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5288649/feedback_en). I brevet støtter Finansdepartementet kommisjonens forslag om en felleseuropeisk regulering. Finansdepartementet mener at reguleringsforslag nr. 3 er best egent til å ivareta formålene i de relevante Action Plans. Norsk posisjon er at lik virksomhet skal reguleres likt, herunder at alminnelige konsesjonsregler også gjelder tilbydere av folkefinansiering. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge har i dag ikke særlige regler for folkefinansiering. Kommisjonen legger frem 4 alternative tilnærminger til et fremtidig folkefinansieringsregelverk. Rettslig konsekvenser er avhengig av hvilken av de fire alternativene som evt. blir valgt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonen legger frem 4 alternative tilnærminger til et fremtidig folkefinansieringsregelverk.Økonomiske og administrative konsekvenser er avhengig av hvilken av de fire alternativene som evt. blir valgt.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker