Plantevernmiddelrester

Kommisjonsforordning (EU) 2018/832 av 5. juni 2018 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for cyantraniliprol, cymoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopicolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pyrimetanil, sulfoksaflor og trifloksystrobin i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2018/832 of 5 June 2018 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazole, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor and trifloxystrobin in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.07.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.08.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene cyantraniliprol, cymoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopicolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pyrimetanil, sulfoksaflor og trifloksystrobin. Med unntak av propargit er alle disse stoffene godkjent som aktive stoffer (plantevernmidler) i EU og Norge. Godkjenning av preparater for godkjente aktive stoffer skjer nasjonalt og i Norge er det godkjent preparater som inneholder stoffene deltametrin, difenokonazol, fenamidon, fosetyl, propamokarb, pyrimetanil og trifloksystrobin. Rettsakten endrer MRL for visse produkt/stoff kombinasjoner på bakgrunn av MRL søknader som er knyttet til bruk som er godkjent i EU. For stoffet fenamidon implementeres CODEX MRLer som er vurdert å være trygge for europeiske forbrukere. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Det ligger forpliktelser i EU regelverket om å vurdere implementering av CODEX MRLer og å der mulig harmonisere EU regelverket mot internasjonale tekniske standarder der dette passer med EU regelverket og ikke vil medføre helsefare for europeiske forbrukere. EU legger ned reservasjoner mot å implementere CODEX MRLer blant annet hvis det er vurdert å være mulig helsefare for europeiske forbrukere knyttet til foreslåtte CODEX MRLer. EU har tidligere reservert seg mot å implementere CODEX MRLer for fenamidon (2015), men implementerer nå CODEX MRLer for fenamidon unntatt for produktkoden blomsterkål og produktgruppen andre fruktgrønnsaker (unntatt gresskarkjernefamilien).

Forordningen trer i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring av forordningen på EUs Official Journal i Norge vil endringene gjelde umiddelbart når forordningen fastsettes i norsk forskrift.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

(Sakkynd. inst. merknader)

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/832
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32018R0832

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.06.2018
Frist returnering standardskjema: 27.07.2018
Dato returnert standardskjema: 11.06.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 6/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.07.2018
Høringsfrist: 10.08.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 11.02.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.03.2019

Lenker