Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid - Ikke-godkjenning av empentrin i PT 18

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1251 av 18. september om ikke-godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

Commission implementing decision (EU) 2018/1251 of 18 September 2018 not approving empenthrin as an existing active substance for use in biocidal products of product- type 18

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 18. september 2018 og ble publisert i OJ 19. september 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. juni 2019.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer etablerte en liste over eksisterende aktive stoffer for vurdering for mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Empentrin står oppført på denne listen.

Ved beslutning (EU) 2018/1251 besluttes det å ikke godkjenne empentrin til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr.

En søker skal i henhold til biocidforordningen levere tilstrekkelig data for å gjøre det mulig å fastslå om et aktivstoff oppfyller kriteriene for å kunne godkjennes. Vurderende myndighet har ved flere anledninger bedt søker levere data for å kunne vurdere empentrins kreftfremkallende egenskaper, men søker har ikke levert tilstrekkelig data i tide. I tillegg har vurderingen av empentrin vist uakseptabel helse- og miljørisiko.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1251
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32018D1251

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2018
Frist returnering standardskjema: 25.07.2018
Dato returnert standardskjema: 25.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 154/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.06.2018
Høringsfrist: 10.08.2018
Frist for gjennomføring: 15.06.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 14.06.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.07.2019

Lenker

Til toppen