Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Solvens II - endring av utfyllende regler om tilordning av eksterne kredittvurderinger til risikoklasser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/633 av 24. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 om gjennomføringsmessige tekniske standarder angående tilordningen av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala for risikoklasser i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/633 of 24 April 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1800 laying down implementing technical standards with regard to the allocation of credit assessments of external credit assessment institutions to an objective scale of credit quality steps in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.06.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden endrer den tekniske standarden fastsatt i forordning 2016/1800, som spesifiserer hvordan kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer skal tilordnes risikoklassene som benyttes i beregningen av solvenskapitalkravet for forsikringsforetakene under Solvens II. Endringene består i at fem nye kredittvurderingsbyråer tas inn i oversikten, mens ett tas ut.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den tekniske standarden endrer standarden som fastsetter sammenhengen mellom eksterne kredittvurderinger og risikoklasser under Solvens II i samsvar med de overordnede reglene som er gitt i Solvens II-direktivet og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35). Den tekniske standarden har ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen. 

Vurdering

Den tekniske standarden endrer standarden som fastsetter sammenhengen mellom eksterne kredittvurderinger og risikoklasser i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)633
Rettsaktnr.: (EU) 2018/633
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32018R0633

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen