Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenning av Kroatias rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/749 av 18. mai 2018 om godkjenning av Kroatias rapport som inneholder standardverdier for klimagassutslipp fra landbruksprodukter etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EC

Commission Implementing Decision (EU) 2018/749 of 18 May 2018 on recognition of the report of Croatia including typical greenhouse gas emissions from cultivation of agricultural raw materials pursuant to Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten trådte i kraft i EU 12. juni 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EEA Joint Committe Decision (JCD) No 16/2019 av 8. februar 2019.

Sammendrag av innhold

Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle krav om fornybarandel i fornybardirektivet må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Bærekraftskriteriene er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3. Norge har også et omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Bærekraftskriteriene gjelder også for biodrivstoff som skal regnes med for å oppfylle dette kravet.

For mer informasjon om bærekraftskriteriene se faktanotat om biodrivstoff: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2007/mai/faktanotat-om-biodrivstoff-fornybardirektivet-og-drivstoffkvalitetsdirektivet--fqd/id2434344/.

Bærekraftskriteriene stiller krav til reduksjon i klimagassutslipp for biodrivstoffet som tas i bruk, sammenlignet med en fossil referanseverdi. I vedlegg V del D til fornybardirektivet er det oppgitt standardverdier for ulike produksjonsprosesser og råstoff med hensyn på dyrking, prosessering transport og distribusjon. Dersom produksjonen av biodrivstoffet ikke medfører direkte arealbruksendringer, kan standardverdiene fra direktivet legges til grunn for beregning av oppfyllelse av kravet til klimagassreduksjon. Produsenter kan også velge å benytte reelle verdier for utslipp.

Standardverdiene som er oppgitt i fornybardirektivet gir biodiesel fra raps totalt sett en klimagassreduksjon på 45 % sammenlignet med den fossile referanseverdien, jf. vedlegg V del A til fornybardirektivet. Fra og med 1. januar 2018 ble kravet til klimagassreduksjon i bærekraftskriteriene skjerpet fra 35 til 50 %, sammenlignet med den fossile referanseverdien. Som en følge av dette må det heretter oppgis reelle verdier for utslippsreduksjoner for at biodiesel fra raps skal kunne oppfylle bærekraftskriteriene.

Kroatias rapport dokumenterer at den kroatiske produksjonen av canolaolje fra raps gir en klimagassbesparelse som tilsvarer mer enn 50 % og at disse produktene dermed oppfyller bærekraftskriteriene. I denne rettsakten godkjenner Kommisjonen Kroatias rapport. Kommisjonen anser det som i tråd med fornybardirektivet at Kroatia rapporterer på verdier som er spesifikke for de ulike delstatene.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten må tilføyes i EØS-henvisningene i produktforskriften. Det trengs ikke andre forskriftsendringer. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Godkjenningen av denne rettsakten viderefører dagens praksis. Rapporten dokumenterer at produktene fra Kroatia fremdeles oppfyller bærekraftskriteriene også etter innskjerpingen. Gjennomføring av rettsakten blir derfor ansett som å ikke ha konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Notatet er ikke forelagt spesialutvalg for miljø for behandling fordi eventuelle endringer i norsk regelverk er ansett som minimale, og det er difor ikke ansett som nødvendig å foreligge notatet for spesialutvalget for klarering.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2018/749
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018D0749

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.07.2018
Frist returnering standardskjema: 30.07.2018
Dato returnert standardskjema: 09.04.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 16/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.04.2019

Lenker

Til toppen