Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Observasjonsliste for stoffer i vann

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2018/840 av 5. juni vedr. 2015/495 som etablerer en observajonsliste over stoffer som skal overvåkes i EU om vannmiljø med hjemmel i europaparlamentets- og rådsdirektiv 2008/105/EF og opphevelse av gjennomføringsbeslutning 2015/495

Commission Implementing Decision (EU) 2018/840 of 5 June establishing a watch list of substances for Union-wide monitoring in the field of water policy pursuant to Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Implementing Decision (EU) 2015/495

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: II. Vann

Status

Utkast til beslutning ble publisert i EU-registeret 7. mai 2018. Rettsakten ble vedtatt 5. juni 2018.

Sammendrag av innhold

Artikkel 8b i direktiv 2008/105/EU etablerer en observasjonsliste (watch-list). Formålet med listen er å innhente overvåkningsdata om forekomster av stoffer man antar kan utgjøre en risiko for europiesk vannmiljø. Listen av opptil 10 stoffer eller stoffgrupper. Denne listen ble første gang vedtatt i 2015 og skal nå revideres. Forslaget består i å ta fem stoffer ut av listen og legge til tre nye stoffer. Observasjonslisten vil dermed bestå av 8 stoffer og stoffgrupper.

Dataene fra overvåkningen av stoffene på observasjonslisten skal benyttes som grunnlag for å identifisere nye prioriterte stoffer, jfr. vanndirektivets artikkel 16.4.

Følgende stoffer tas av listen: Diclofenac, Oxadiazon, 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol, tri-allat og 2-ethylhexyl 4-methoxycinnamat.

Følgende stoffer legges til listen: Amoxicillin, Ciprofloxacin og Metaflumizone.

Direktiv 2008/105/EU forutsetter en oppdatering av observasjonslisten hver 24 måned.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen er hjemlet i direktiv 2008/105/EU om miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer og visse andre stoffer. Norske myndigheter er forpliktet til å overvåke og rapportere stoffene på observasjonslisten i samsvar med direktiv 2008/105/EU art. 8b. Norge hadde ingen innvendinger mot direktivet da det ble vedtatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006), og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. S. nr. 131 (2008-2009)). Det er en reduksjon i antall overvåkede stoffer på observasjonslisten, og det er derfor ikke grunn til å tro at det overvåkning av de nye stoffene vil medføre ekstra kostnader. Staten er ansvarlig for overvåkningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/840
Basis rettsaktnr.: 2008/105/EC
Celexnr.: 32018D0840

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.05.2018
Frist returnering standardskjema: 25.06.2018
Dato returnert standardskjema: 06.06.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen