Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

toppdomenet .eu - endring av registreringsreglene

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517 av 19. mars 2019 om gjennomføringen og anvendelsen av topdomenet .eu og om endring og oppheving av forordning (EF) nr. 733/2002 og kommisjonsforordning (EF) nr. 874/2004

Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2019/517 19 March 2019 on the implementation and functioning of the .eu top-level domain name and amending and repealing Regulation (EC) No 733/2002 and repealing Commission Regulation (EC) No 874/2004

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2018

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordingen ble vedtatt 19. mars 2019 og ble publisert i Official Journal 29. mars 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonen foreslår nye tiltak for å forenkle de eksisterende rettslige rammene for toppdomenet .eu.

Kommisjonen slår fast at toppdomenet .eu per definisjon er grenseoverskridende. Det er EUs toppdomene og et symbol på den elektroniske identiteten til sine borgere, institusjoner og bedrifter. For brukere som ønsker å operere i det indre marked gir .eu en bestemt kobling med EU som er globalt anerkjent. Kommisjonen slår videre fast at, i motsetning til nasjonale toppdomener som forvaltes i samsvar med nasjonal lovgivning, kan regulering av .eu bare gjøres på EU-nivå.

Forslaget vil gjøre det mulig for EU og EØS-borgere å registrere et .eu-domene også utenfor EU, uansett deres hjemland. Disse tiltakene vil forbedrer potensialet for .eu toppdomenet som et pålitelig og innovativt navneområde innen "Digital Single Market". Ambisjonen er at forslaget vil øke bruken av .eu-domenet.

Kommisjonen vil overvåke registrerenheten og administrasjonen av .eu, det vil i denne forbindelsen opprettes et flerpartssammensatt organ/råd som skal bistå Kommisjonen i administrasjonen av registerenheten for .eu.

Samtidig oppheves forordninger 733/2002/EF og 874/2004/EF om opprettelse av toppdomenet .eu og nærmere regler om forvaltningen av domeneressursen .eu.

Rettsaktene fra 2002 og 2004 om opprettelse av toppdomenet .eu er innlemmet i EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett i ekomforskriften § 6-7.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget medfører ikke noen rettslige konsekvenser av materiell betydning for norske borgere og deres mulighet til å registrere domenenavn under .eu. Det vil være behov for å endre ekomforskriften § 6-7 for å gjennomføre rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Kommisjonen vil finansiere det foreslåtte flerpartssammensatte organ/råd med anslagsvis 50 000 euro per år. Forslaget forventes ikke å gi andre budsjettkonsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er uproblematisk for Norge og medfører ingen materielle endringer for vår del.

Vurdering

Rettsakten er uproblematisk for Norge, og øvrig regelverk om toppdomenet .eu er allerede gjennomført i norsk rett i ekomforskriften § 6-7.

For å fjerne henvisningen til forordninger 733/2002/EF og 874/2004/EF må det fattes et endringsvedtak til forskriften.

Konklusjon: Rettsakten ansees EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)231
Rettsaktnr.: 2019/517/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0517

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.04.2019
Frist returnering standardskjema: 29.07.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen