Aroma: Forlenget overgangsordning for Grill aroma konsentrat FL nr. 21.002

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1259 av 20. September 2018 som endrer forordning (EU) nr 873/2012 om overgangsordninger for EU-listen av aromastoffer og kildematerialer til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til forlengelse av overgangsperioden i artikkel 4 for aroma «grill aroma konsentrat (vegetabilsk)» FL nr. 21.00

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1259 of 20 September 2018 amending Regulation (EU) No 873/2012 on transitional measures concerning the Union list of flavourings and source materials set out in Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the extension of the transition period of Article 4 concerning the flavouring ‘grill flavour concentrate (vegetable)’ FL No 21.002

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Med Unionslista som ble vedtatt med f. 873/2012 ble det knyttet overgangsordninger til flere stoff som falt innunder kategoriene B (aromapreparater), C (reaksjonsaromaer), D (aromaforløpere) og E (andre aromaer) til Unionslista. Overgangsordningene satte frist til 22. oktober 2015 med å sende inn nødvendig data til KOM for vurdering av EFSA og med en endelig overgangsordning til 22. april 2018.

Søknad om å inkludere flavouring 'grill flavour concentrate (vegetable)' FL no. 21.002 til Unionslista, kategori E ble sendt KOM 20. oktober 2015 og med videreforsendelse til EFSA. EFSA etterlyste 5. oktober 2017 ytterligere toksikologiske studier fra søker og har bedt søker levere data innen 5. august 2018. Søker har informerte KOM at studier er pågående med hensikt å kunne levere nødvendig informasjon til EFSA i henhold til denne tidsfristen.

Søker ba om utsettelse av overgangsordningen. Forordningen gjelder fra 23. april 2018.

I utkast til forordning er det gitt frist med innsending av data til EFSA innen 5. august 2018. Hvis denne frist overholdes, sier forordningen at varer med «grill flavour concentrate» før 22. april 2020 kan omsettes inntil dato for minste holdbarhet dato eller brukes-helst-før dato er utløpt. Videre sier forordningen at hvis data som EFSA har etterspurt ikke er sendt inn før 5. august 2018, vil KOM sette i gang prosedyre for å fjerne «grill flavour concentrate» fra Unionslista.

Det er ikke knyttet helsefare til endringene som er foreslått. Forslaget er akseptabelt.

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten vil ikke endre produksjon og omsetning av FL. 21.002 før evt innsender ikke leverer nødvendige data den 5. august 2018. Gjennomføring av rettsakten endrer ikke forhold for produksjon og omsetning av produkter hvor "grill flavour concentrate" FL 21.002 er brukt . Mattilsynet mener derfor at det ikke har økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener søker har sendt inn data i henhold til tidsfrister. EFSAs etterspørsel etter mer data er kommet sent i forhold til å kunne legge fram resultater av nye studier. Det bør derfor være akseptabelt at tidsfristen utsettes. I utkast til forordning er det tatt høyde for at hvis ikke etterspurt  data er sendt EFSA i henhold til frist, så vil KOM sette i verk tiltak for å fjerne «grill flavour concentrate» fra lista, hvilket reduserer faren for at ikke-vurderte stoffer blir unødig lenge på markedet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1259
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32018R1259

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.05.2018
Frist returnering standardskjema: 06.07.2018
Dato returnert standardskjema: 31.05.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 8/2019
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.07.2018
Høringsfrist: 16.08.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 14.02.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.03.2019

Lenker