Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1555 av 17. oktober 2108 om avslag på helsepåstander om næringsmidler og som viser til redusert risiko for sykdom

Commission Regulation (EU) 2018/1555 of October 2108 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.06.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble første gang diskutert på SCoPAFF 16. oktober 2017, og utkast til rettsakt ble utdelt på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 11. desember 2017 og etterfølgende til svastemning på SCoPAFF for General Food Law  den 16. april 2018. Det var ingen kommentarer fra MS til rettsakten.

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder avslag av tre artikkel 14(1)(a)-helsepåstander. Søknader etter artikkel 14(1)(a) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006) sier noe om et næringsstoff eller et annet stoffs betydning for reduksjon i en risikofaktor for sykdom.

Alle tre søknader som denne rettsakten omhandler har fått negativ vurdering av EFSA. EFSA har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for søknadene og funnet at det ikke er en sammenheng mellom helsepåstandenes ordlyd og virkestoffene. Helsepåstandene oppfyller dermed ikke kravene i påstandsforordningen og vil derfor ikke bli godkjent.

Helsepåstander som avvises vises i oversikten under.

Avviste helsepåstander (fritt oversatt)

Virkestoff og påstand EFSAs vurdering EFSA nummer

Condensyl®

Kombinasjonen av opuntia frukttørre ekstrakt som er standardisert i quercetin og betalain, N-acetylcystein, sink, vitamin B3, E, B6, B2, B9 og B12 i Condensyl®, reduserer sperm DNA-skade. Høy sperm DNA-skade er en risikofaktor for mannlig infertilitet.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng.

Q-2016-00665

Sukkervennlig hard konfekt med minst 90% erytritol.

Sukkerfritt, hard konfekt søtet med minst 90% Zerose® erythritol har vist seg å redusere tannplakk. Høyt nivå av tannplakk er en risikofaktor i utviklingen av karies.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng.

Q-2017-00002

Lactobacillus fermentum CECT 5716

Lactobacillus fermentum CECT 5716 reduserer Staphylococcus-belastningen i morsmelk. Høy Staphylococcus-belastning i morsmelk er en risikofaktor for mastitt.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng.

Q-2016-00318

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepsåtandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn ved bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1555
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32018R1555

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2018
Frist returnering standardskjema: 15.06.2018
Dato returnert standardskjema: 20.06.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 60/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.01.2018
Høringsfrist: 19.03.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 30.03.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.05.2019

Lenker

Til toppen