clp/13ATP - stoffklassifiseringer

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1480 av 4. oktober 2018 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og korrigering av Kommisjonsforordning (EU) 2017/776

Commission Regulation (EU) 2018/1480 of 4 October 2018 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures and correcting Commission Regulation (EU) 2017/776

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er nå vedtatt i EU og vært på høring i Norge. Den ble tatt inn i EØS-avtalen 29. mars 2019 og gjennomført ved en endring av CLP-forskriften 1. april 2019.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Gjennom forordning (EU) 2018/1480 (13. tekniske tilpasning) endres CLP-forordningen vedlegg VI. Endringen innebærer ny harmonisert klassifisering av 16 stoffer som ikke har hatt dette tidligere og endret harmonisert klassifisering for 18 stoffer. Dessuten blir det gjort noen justeringer i CLP vedlegg VI som ikke innebærer realitetsendringer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene er vurdert til å ikke være vesentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er omfattet av hurtigprosedyren. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Norsk høring ble lagt ut på Miljødirektoratet sine hjemmesider. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet er ansvarlige myndigheter (Competent Authorities) for CLP i Norge.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1480
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32018R1480

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.03.2018
Frist returnering standardskjema: 18.04.2018
Dato returnert standardskjema: 07.03.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 67/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.05.2018
Høringsfrist: 11.06.2018
Frist for gjennomføring: 30.03.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 01.04.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.04.2019

Lenker