Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Direktivforslag om vern av varslere

Forslag til direktiv om vern av personer som varsler om brudd på EU-lovgivningen

Proposal for a Directive on the protection of persons reporting on breaches of Union law

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2018

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø og Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.10.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivforslaget er til behandling i Rådet og EU-Parlamentet. 

I Norge er direktivforslaget under vurdering.

Sammendrag av innhold

23 april 2018 la Europakommisjonen fram et forslag til direktiv om vern av varslere. Direktivforslaget gjelder ved varsling om uregelmessigheter og brudd på EU-regelverk innen 10 konkret angitte områder. Dette gjelder områder som finansielle tjenester, korrupsjon og hvitvasking, folkehelse, miljø, offentlig innkjøp, matsikkerhet, personvern, forbrukervern og dyrehelse. Hvilke regler som er omfattet er listet opp i et vedlegg til direktivforslaget.  Brudd på regler om arbeidsvilkår og arbeidsrett er ikke omfattet av listen. Det er et minimumsdirektiv og er ikke til hinder for at medlemsstatene vedtar bestemmelser som gir varslere et sterkere vern enn det som følger av direktivforslaget.

Direktivet skal sikre personer som i arbeidsrelatert sammenheng varsler om brudd på EU-retten et vern mot å bli utsatt for represalier slik som oppsigelse, degradering mv.  Persongrupper som er omfattet av vernet etter direktivet er arbeidstakere, selvstendige og andre med nær tilknytning til virksomheten, slik som styreledere, deleiere m.fl. 

Direktivet fastsetter at det skal gjelde et prinsipp om delt bevisbyrde, som innebærer at dersom arbeidstaker anfører å ha blitt utsatt for represalier på grunn av varsling i henhold til direktivets regler, er det virksomheten/arbeidsgiver som må bevise at det ikke har forekommet represalier.

Direktivet pålegger både private og offentlige arbeidsgivere over en viss størrelse (hhv over 50 ansatte og (i kommuner) over 10 000 innbyggere) og alle virksomheter innenfor finans eller annen aktivitet som kan være utsatt for hvitvasking eller terrorisme, å etablere interne varslingskanaler og rutiner for varsling. Direktivet stiller krav om at disse blant annet skal ivareta hensynet til anonymitet, stiller krav til mottakerfunksjon og oppfølging ved mottak av varsel og om tilbakemelding til den som varsler innen konkrete tidsfrister (3 måneder). Direktivet har også regler om tapporteringsplikt for virksomheter som er omfattet av direktivets krav. 

Direktivet krever at medlemsstatene skal ha uavhengige og selvstendige myndighetsorganer - eksterne varslingsordninger - som varslerne kan henvende seg til dersom varsling internt i virksomheten ikke blir fulgt opp eller fører fram. Krav til oppfølging for offentlige myndighetsorganer og konkrete tidsfrister (6/3 måneder) for tilbakemelding til varsleren.

Direktivet legger opp til en tretrinns-prosess, som innebærer at det som hovedregel skal varsles internt først, før det kan varsles videre til en offentlig myndighet. Først dersom varsleren ikke når fram med disse, kan det varsles til allmennheten, dvs. media. Det er krav til god tro hos varsleren mht at det faktisk foreligger et brudd på EU-retten. 

Ulike spørsmål rundt direktivet er under vurdering i ASD og JD.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ulike spørsmål i tilknytning til direktivet, herunder EØS-relevans og rettslige konsekvenser er under vurdering.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen