Endring av TSI TAF

Kommisjonsforordning (EU) 2018/278 om endring i vedlegget til forordning (EU) 1305/2014 om strukturen på meldinger, data og meldingsmodell, vogn og multimodal driftsdatabase, og for å vedta en IT-standard som gjelder felles grensesnitt

Commission Implementing regulation (EU) 2018/278 amending the Annex to Regulation (EU) 1305/2014 as regards the structure of the messages, data and message model, Wagon and Intermodal Unit Operating Database, and to adopt an IT standard for the communication layer of the Common Interface

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.05.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble gjennomført i Norge i forskrift 8. september 2021, sammen med forordning (EU) nr. 1305/2014 og forordning (EU) 2019/778. Den norske forskriften ble 27. september 2021 oppdatert med EØS-henvisninger. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, og EØS-komitebeslutningen og forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett trådte i kraft 1. juni 2022.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2018/278 endrer tillegg 1 til vedlegget til forordning (EU) 1305/2014 (TSI TAF). Formålet med forordning (EU)1305/2014 er å legge forholdene til rette for enklere sømløs informasjonsutveksling innen godstransport i det europeiske jernbanesystemet, uavhengig av land og operatør. Rettsaktens tekniske spesifikasjoner inneholder grunnleggende krav til bl.a. datasystemer og grensesnitt som skal etableres av aktørene. Tillegg 1 inneholder en liste over tekniske dokumenter, totalt 6 stykker. Endringene i tillegget er foretatt på bakgrunn av behov for oppdatering, feilretting mv. i de tekniske spesifikasjonene. Bakgrunnen for endringen er blant annet å åpne for en raskere og mindre kostbar implementering av dataverktøyet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjør endringer i forordning (EU) nr. 1305/2014, og ble derfor gjennomført samtidig som denne. Forordningen kunne gjennomføres i samme forskrift som forordning (EU) nr. 1305/2014 og forordning (EU) 2019/778.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet kan ikke se at endringen vil medføre særskilte konsekvenser av økonomisk eller administrativ art.

Sakkyndige instansers merknader

Statens jernbanetilsyn har sendt rettsakten til uttalelse til Bane NOR SF, som nasjonalt kontaktpunkt iht gjeldende forskrift § 2. Etter en vurdering har de ikke noen innvendinger til forslaget, og kan ikke se at endringen vil medføre konsekvenser for Norge.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/278
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0278

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.02.2018
Frist returnering standardskjema: 04.06.2018
Dato returnert standardskjema: 04.06.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.09.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 08.09.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker