Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flytting av EBA

Europaparlaments- og rådsforordning 2018/1717 av 14. november 2018 som endrer forordning 1093/2010 om beliggenhet for kontoret til det europeiske banktilsynet (EBA).

Regulation (EU) 2018/1717 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt at kontoret til EUs banktilsynsmyndighet - EBA - skal flytte fra London til Paris. Forordningen endrer forordningen som opprettet EBA (European Banking Authority Regulation - 32010R1093). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen endrer en bestemmelse i EBA-forordningen, som er tatt inn i EØS-avtalen. Denne forordningen om EBAs beliggenhet er ikke spesielt relevant for Norge, men kan likevel gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, med hjemmel i lov om EØS-finanstilsyn. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1717
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1717

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2018
Frist returnering standardskjema: 01.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen