Forordning (EU) 2018/750

Forordning (EU) 2018/750 korrigering av polsk språkversjon av forordning (EU) 1321/2014

Commission Regulation (EU) 2018/750 correcting the Polish language versions of Regulation (EU) 1321/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget til rettsakt ble publisert i EUs Offisielle Journal 23. mai 2018.     

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2018/750 av 23.05.2018 korrigerer den polske språkversjon av forordning (EU) nr. 1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver.

EFTA opplyser at det er vedtatt av underkomiteer I-IV at alle slike handlinger som korrigerer språkversjoner er EØS-relevante og må innlemmes. EFTAs overvåkningsorgan har imidlertid informert oss om at de ikke vil forvente en nasjonal gjennomføring av slike handlinger, og det er ikke nødvendig å returnere Form1, forutsatt at disse handlingene ikke vesentlig påvirker lovgivningen. Kommisjonen har formelt vedtatt en forordning for å korrigere teksten.Rettsakten endrer en språkversjon av rettsakten og ikke det materielle innholdet i forordningen. Rettsakten er EØS-relevant og gjennomføres derfor i EØS-avtalen.

 Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

I Norge er forordning (EU) nr. 1321/2014 gjennomført gjennom forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). Rettsakten vil ikke bli gjennomført gjennom endring av vedlikeholdsforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Denne forordningen blir behandlet i henhold til fast-track prosedyren. Saken vil derfor ikke bli behandlet i Spesialutvalget for transport. 

Utkast til forordning (EU) 2018/750 er ikke sendt ut på nasjonal høring, da dette anses åpenbart unødvendig. Norske aktører forholder seg primært til engelsk språkversjon av EØS-relevante forordninger eller til den norske oversettelsen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er i tilfelle ikke behov for tilpasningstekst.

Rettsakten vil bli tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke et slikt innhold at den må gjennomføres i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/0750
Basis rettsaktnr.: 216/2008
Celexnr.: 32018R0750

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2018
Frist returnering standardskjema: 11.07.2018
Dato returnert standardskjema: 11.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 218/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker