Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Likeverdighetsvurdering av regelverket for finansmarkeder i Australia opp mot verdipapirmarkedsdirektivet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2318 av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for finansmarkeder i Australia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission implementing decicion (EU) 2017/2318 of 13 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework in Australia applicable to financial markets in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliment and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.05.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er vedtatt og trådte i kraft i EU den 15. desember 2017 og er innlemmet i EØS-avtalen. Reglene trådde i kraft i Norge den 01.01.2020 gjennom forskrift om likeverdsvurderingar etter verdipapirmarkedsdirektivet og -forordningen.

Sammendrag av innhold

Verdipapirforetak skal forsikre seg om at foreståtte handler med aksjer notert på regulerte markeder, eller handlet på handelsplasser gjennomføres på regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter eller systematiske internaliserere, eller tredjelands handelsplasser vurdert til å være likeverdig av EU-kommisjonen i samsvar med artikkel 25 (4)(a) i direktiv 2014/65/EU (verdipapirmarkedsdirektivet), jf. artikkel 23 (1) i forordning (EU) No 600/2014 (verdipapirmarkedsforordningen). Kommisjonen har avgjort at det australske regelverket for handelplasser er likeverdig med det i verdipapirmarkedsdirektivet.

I ekvivalensvurderingen er det lagt vekt på:

- at handelplassene har tillatelse som handelsplass og er løpende underlagt effektivt tilsyn og effektive sanksjoner

-at handelsplassene har et klart og gjennomsiktig handelsregelverk for aksjehandel slik at aksjene kan handles på en rettferdig, ordentlig og effektiv måte og er fritt omsettelig

-at aksjeutstedere er underlagt periodisk og løpende informasjonskrav som sikrer god investorbeskyttelse

-at markedets gjennomsiktighet og integritet ivaretas gjennom forbud mot markedsmisbruk i form av ulovlig innsidehandel og markedsmanipulasjon.

Konklusjonen av likeverdighetsvurderingen er at følgende australske aksjebørser er evaluert til å være likeverdige med regulerte markeder etter artikkel 25 (4)(a) i direktiv 2014/65/EU:

(a) ASX Limited

(b) Chi-X Australia Pty Ltd

Likeverdighetsvurderingen gjelder fra og med 3. januar 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten.  Beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett i forskrift om likeverdsvurderingar etter verdipapirmarkedsdirektivet og -forordningen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt beslutningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2318
Basis rettsaktnr.: 2014/65
Celexnr.: 32017D2318

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2017
Frist returnering standardskjema: 12.04.2018
Dato returnert standardskjema: 01.01.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 85/2019
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker