Likeverdighetsvurdering av regelverket for nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer i USA opp mot verdipapirmarkedsdirektivet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2320 av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer i De forente stater i henhold til europaparlamentsog rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission implementing decicion (EU) 2017/2320 of 13 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework of the United States of America for national securities exchanges and alternative trading systems in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliment and of the Council (Text with EEA relevance.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.05.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er vedtatt og trådte i kraft i EU 15. desember 2017 og er innlemmet i EØS-avtalen. Reglene trådte i kraft i Norge den 01.01.2020 gjennom forskrift om likeverdsvurderingar etter verdipapirmarkedsdirektivet og -forordningen.

Sammendrag av innhold

Verdipapirforetak skal forsikre seg om at handler med aksjer notert på regulerte markeder, eller handlet på handelsplasser gjennomføres på regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter eller systematiske internaliserere, eller på tredjelands handelsplasser som er vurdert til å være likeverdig av EU-kommisjonen i samsvar med artikkel 25 (4)(a) i direktiv 2014/65/EU (verdipapirmarkedsdirektivet), jf. artikkel 23 (1) i forordning (EU) No 600/2014 (verdipapirmarkedsforordningen). I denne sammenhengen vurderer kommisjonen at reglene som gjelder for angitte handelsplassene i USA er tilsvarende de reglene i verdipapirmarkedsdirektivet som gjelder for europeiske handelsplasser.

I likeverdighetsvurderingen er det lagt vekt på:

- at handelspalssen har tillatelse som handelsplass og er løpende underlagt effektivt tilsyn og effektive sanksjoner

-at handelsplassene har et klart og gjennomsiktig handelsregelverk for aksjehandel slik at aksjene kan handles på en rettferdig, ordentlig og effektiv måte og er fritt omsettelig

-at aksjeutstedere er underlagt periodisk og løpende informasjonskrav som sikrer god investorbeskyttelse

-at markedets gjennomsiktighet og integritet ivaretas gjennom forbud mot markedsmisbruk i form av ulovlig innsidehandel og markedsmanipulasjon.

Konklusjonen av ekvivalensevalueringen er at følgende aksjebørser i i United States of America er evaluert til å være ekvivalente med regulerte markeder etter artikkel 25 (4)(a) i direktiv 2014/65/EU:

(a) BOX Options Exchange LLC

(b) Cboe BYX Exchange, Inc. (formerly Bats BYX Exchange, Inc.; BATS Y-Exchange, Inc.)

(c) Cboe BZX Exchange, Inc. (formerly Bats BZX Exchange, Inc.; BATS Exchange, Inc.)

(d) Cboe C2 Exchange, Inc.

(e) Cboe EDGA Exchange, Inc. (formerly Bats EDGA Exchange, Inc.; EDGA Exchange, Inc.)

(f) Cboe EDGX Exchange, Inc. (formerly Bats EDGX Exchange, Inc.; EDGX Exchange, Inc.)

(g) Cboe Exchange, Inc.

(h) Chicago Stock Exchange, Inc.

(i) The Investors Exchange LLC

(j) Miami International Securities Exchange

(k) MIAX PEARL, LLC

(l) Nasdaq BX, Inc. (formerly NASDAQ OMX BX, Inc.; Boston Stock Exchange)

(m) Nasdaq GEMX, LLC (formerly ISE Gemini)

(n) Nasdaq ISE, LLC (formerly International Securities Exchange, LLC)

(o) Nasdaq MRX, LLC (formerly ISE Mercury)

(p) Nasdaq PHLX LLC (formerly NASDAQ OMX PHLX, LLC; Philadelphia Stock Exchange)

(q) The Nasdaq Stock Market

(r) New York Stock Exchange LLC

(s) NYSE Arca, Inc.

(t) NYSE MKT LLC (formerly NYSE AMEX and the American Stock Exchange)

(u) NYSE National, Inc. (formerly National Stock Exchange, Inc.)

Alternative trading systems:

(a) Aqua Securities L.P.

(b) ATS-1

(c) ATS-4

(d) ATS-6

(e) Barclays ATS

(f) Barclays DirectEx

(g) BIDS Trading, L.P.

(h) CIOI

(i) CitiBLOC

(j) CITICROSS

(k) CODA Markets, Inc

(l) Credit Suisse Securities (USA) LLC

(m) Deutsche Bank Securities, Inc

(n) eBX LLC

(o) Instinct X

(p) Instinet Continuous Block Crossing System (CBX)

(q) Instinet, LLC (Instinet Crossing, Instinet BLX)

(r) Instinet, LLC (BlockCross)

(s) JPB-X

(t) J.P. Morgan ATS ('JPM-X')

(u) JSVC LLC

(v) LiquidNet H2O ATS

(w) Liquidnet Negotiation ATS

(x) Luminex Trading & Analytics LLC

(y) National Financial Services, LLC

(z) POSIT

(aa) SIGMA X2

(bb) Spot Quote LLC

(cc) Spread Zero LLC

(dd) UBS ATS

(ee) Ustocktrade

(ff) Virtu MatchIt

(gg) XE

Likeverdighetsvurderingen gjelder fra og med 3. januar 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett i forskrift om likeverdsvurderingar etter verdipapirmarkedsdirektivet og -forordningen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt beslutningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2320
Basis rettsaktnr.: 2014/65
Celexnr.: 32017D2320

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.01.2018
Frist returnering standardskjema: 12.04.2018
Dato returnert standardskjema: 01.01.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 85/2019
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker