Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12

Kommisjonsforordning (EU) 2018/182 av 7. februar 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder International Accounting Standard 28 og Financial Reporting Standards 1 og 12

Commission Regulation (EU) 2018/182 of 7 February 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 28 and International Financial Reporting Standards 1 and 12

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.05.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 182/2018 ble vedtatt i EU 7. februar 2018, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene til IAS 28 fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2018. Foretakene skal anvende endringene til IFRS 1 fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2018. Foretakene skal anvende endringene i IFRS 12 fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 182/2018 vedtar endringer til IAS 28 "Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet", IFRS 1 "Førstegangsanvendelse av IFRS" og IFRS 12 "Opplysninger om interesser i andre foretak". Bakgrunnen for endringene er IASBs (”International Accounting Standards Board”) årlige forbedringer (offentliggjort desember 2016) som tar sikte på å strømlinjeforme og presisere de internasjonale regnskapsstandardene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 182/2018 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/182
Basis rettsaktnr.: 1126/2008
Celexnr.: 32018R0182

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.09.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: