Overvåkning av makroalger og halofytter

Kommisjonsanbefaling (EU) 2018/464 av 19. mars 2018 om overvåkning av metaller og jod i makroalger og halofytter og produkter basert på makroalger

Commission Recommendation (EU) 2018/464 of 19 March 2018 on the monitoring of metals and iodine in seaweed, halophytes and products based on seaweed

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.05.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.06.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Anbefalingen er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Siden dette er en anbefaling er reglene ikke forpliktende og EØS/EFTA-statene er heller ikke forpliktet til å innlemme den i EØS-avtalen.  Mattilsynet mener imidlertid at Norge bør følge anbefalingen, og anser det også hensiktsmessig, av mer praktiske grunner, å innlemme den i EØS-avtalen. Dette endrer isåfall ikke at anbefalingen ikke er forpliktende.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Kommisjonens anbefaling angår overvåkning av innhold av metaller og jod i makroalger (tang og tare) og halofytter (saltvannstolerante planter), samt produkter basert på makroalger. Anbefalingen omfatter både næringsmidler og fôrvarer. Tilsetningsstoffer basert på makroalger er også omtalt. Det foreslås innsamling av data i 2018, 2019 og 2020. Målet er at forekomstdata for arsen, kadmium, jod, bly og kvikksølv i forskjellige arter av makroalger og halofytter skal støtte en eksponeringsvurdering. Man ønsker å vurdere om bidraget av disse stoffene fra makroalger og halofytter til den totale eksponeringen av disse stoffene, vil nødvendiggjøre etablering av maksimalt nivå (ML) for arsen, kadmium og bly for disse råvarene eller endre grenseverdier (MRL) for kvikksølv for alger og prokaryote organismer. Det må også evalueres hvilke tiltak som er nødvendig i forbindelse med eksponering for jod fra disse produktene.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Dette er en anbefaling og vil ikke innebære endringer i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av kartleggingen vil kreve ressurser både fra Havforskningsinstituttet og Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser anbefalingen som EØS-relevant og akseptabel.

Kommisjonens endelige anbefaling blir ikke sendt på høring og følger hurtigprosedyre.

Anbefalingen har vært diskutert i kommisjonens ekspertarbeidsgruppe for industrielle kontaminanter og fikk tilslutning blant medlemslandene på møte i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section Novel Food and Toxicological Safety of the Food Chain 20. februar 2018. Mattilsynet har deltatt på disse møtene.

EUs mattrygghetsorgan EFSA har identifisert makroalger til bruk i mat og fôr som «emerging risk» og har diskutert saken de siste par år i EREN ( Emerging Risks Exchange Network) med konklusjon om at det er behov for mer data. Anbefalingen er en oppfølging av dette.

Mattilsynet prioriterer også i år arbeidet med utvikling av forvaltningen på makroalger, i tråd med tildelingsbrevet for 2018. Havstrategien ble lagt fram våren 2017, og regjeringen vil at det skal legges til rette for høsting og oppdrett av nye arter. Mattilsynet skal bidra til dette med tang og tare som prioriterte arter.

Det er økende interesse for akvakultur og villhøsting av makroalger til bruk som næringsmidler og fôrvarer med mere. FOU-aktiviteten er stor og det etableres stadig nye næringsaktører. Samtidig vet vi for lite om stoffer fra algene som kan ha negativ effekt på helsen. Utnyttelse av ressursen makroalger er viktig for Norge og vi har stor aktivitet på dette området – men det er spesielt viktig at mattryggheten blir ivaretatt i denne utviklingen.

Mattilsynet ga NIFES i 2015 oppdrag om å gjennomgå kunnskapen om stoffer i makroalger som kan ha negativ effekt på folkehelsen og dyrehelsen – med vekt på de viktigste artene i norske farvann som er aktuelle til bruk i mat og fôr. Hovedkonklusjonene var at det er behov for mer kunnskap på området. De viktigste risikostoffene i norsk tang og tare ser ut til å være tungmetallet kadmium, uorganisk arsen og jod. Se rapport fra NIFES (nå Havforskningsinstituttet) fra juni 2016 (https://www.nifes.no/report/rapport-makroalger/).

Norge har uttalt støtte for anbefalingen om overvåkning, og Mattilsynet har informert både EFSA og kommisjonen om at det er stor aktivitet i Norge og vi har også delt NIFES-rapporten om makroalger.   

Vi sendte ut det første utkastet til anbefaling til bransjen og kunnskapsstøtten. Ingen har kommet med innvendinger og flere har uttrykt støtte til dokumentet. Basert på blant annet deres innspill, sendte vi innspill til kommisjonen 20. oktober 2017. Slik vi ser det har våre innspill stort sett blitt tatt til følge. Vi har kun gitt kommentarer på makroalger og ikke på halofytter, da sistnevnte planter er lite aktuelle kommersielt i Norge per i dag.

Vi har allerede i januar 2018 igangsatt overvåkning i tråd med kommisjonens anbefaling - i samarbeid med Havforskningsinstituttet. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/464
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018H0464

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2018
Frist returnering standardskjema: 15.06.2018
Dato returnert standardskjema: 15.06.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 56/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker