Såvarer - isolasjonsavstander for Sorghum spp.

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1027 av 19. juli 2018 som endrer rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder isolasjonsavstander for Sorghum spp.

Commission Implementing Directive (EU) 2018/1027 of 19 July 2018 amending Council Directive 66/402/EEC as regards isolation distances for Sorghum spp.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av kravene til isolasjonsavtander ved dyrking av Sorghum spp. for produksjon av såvare. Endringene er en følge av nye internasjonale standarder tatt inn i OECD Seed Schemes i 2017. De nye kravene tar opp i seg utfordringene med krysspollinering med Sorghum halepense og Sorghum sudanese. Kravene trer i kraft 1. januar 2019.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

I rettsakten innføres mer spesifikke dyrkingsregler som skal oppfylles ved oppformering av såvare. Det er ingen produksjon av såvare av Sorghum spp. i Norge, og rettsakten vil derfor ikke få noen konsekvenser for næringen i Norge.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/1027
Basis rettsaktnr.: 66/402/EEC
Celexnr.: 32018L1027

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.07.2018
Frist returnering standardskjema: 06.08.2018
Dato returnert standardskjema: 06.08.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 3/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2019
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker