Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/519 av 19. mars 2019 om endring og rettelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyersforordning om endring og rettelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer

Regulation (EU) 2019/519 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 amending and correcting Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.05.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Forordningen ble publisert i EU-tidende den 29. mars 2019 og trådte i kraft i EU den 18. april 2019.  

Forordningen var på nasjonal høring i juni 2019.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte den 27/9-19, beslutning nr. 218/2019. Endringsforskrift ble vedtatt 01.10.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2019/539 medfører endringer og rettelser i basisforordning (EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jord- og skogbrukskjøretøy. Dels inneholder forordningen enkelte materielle endringer (rettelser/oppdateringer jf. den tekniske utvikling). Dels inneholder forslaget også en forlengelse av Kommisjonens fullmakt til å vedta delegerte rettsakter.

De viktigste forslagene til materielle endringer av forordning 167/2013 er:

  • Beskrivelser av kjøretøy i klasse T1 og T2 krever avklaring vedrørende plasseringen av akselen nærmest føreren for traktorer med vendbar førerplass. Metoden for beregning av høyden på tyngdepunktet må også avklares. For å sikre presis og ensartet fastsettelse av høyden av tyngdepunktet for kjøretøy i klasse T2 bør det henvises til internasjonalt gjeldende normer som bestemmer tyngdepunktet for en traktor.
  • Utrykket "utskiftbart materiell" erstattes av utrykket "utskiftbart utstyr" for å sikre en korrekt og konsekvent bruk av terminologi i hele denne forordning.
  • Det kreves feilaktig at importørene oppbevarer et eksemplar av samsvarssertifikatet (COC) for produkter som ikke er i overensstemmelse med forordning 167/2013 eller utgjør en alvorlig risiko. Det korrekte er at importører skal oppbevare et eksemplar av typegodkjenningsattesten.
  • Det kreves feilaktig at en EU-typegodkjenningsattest inneholder et vedlegg med testresultatene (mens det korrekte er at attesten skal inneholde et vedlegg med testresultatarket)

Vedrørende forlengelse av Kommisjonens fullmakt:

Forordning (EU) nr. 167/2013 begrenset alle Kommisjonens fullmakter til å vedta delegerte rettsakter til en periode på fem år (som utløp den 21. mars 2018). Kommisjonen har imidlertid et løpende behov for å tilpasse elementer av disse delegerte rettsaktene til den tekniske utvikling eller for å innføre andre endringer i overensstemmelse med sine fullmakter. Forordning 2019/539 inneholder derfor bestemmelser som sikrer fullmakten til å vedta delegerte rettsakter i en periode på ytterligere fem år, med mulighet for stilltiende forlengelse.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning på området:

Rettsakten som blir endret av denne forordningen er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften).

Norsk gjennomføring:

Forordningen vil bli tatt inn i traktorforskriften § 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Implementeringen av forordningen vil ikke få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk; traktorforskriften.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Forordning 2019/539 går etter EFTAs hurtigprosedyre, og blir derfor ikke behandlet i noe Spesialutvalg. 

Vurdering

Forslaget til forordning vurderes av Vegdirektoratet å være relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Norge har deltatt i arbeidsgrupper i EU hvor forslaget til forordning er utarbeidet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)289
Rettsaktnr.: 2019/519
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0519

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2018
Frist returnering standardskjema: 09.07.2018
Dato returnert standardskjema: 09.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 218/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker