Vet - bekjempelse av Newcastle disease

Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2018/597 av 18. april 2018 om endring av rådsdirektiv 92/66/EØF om tiltak for bekjempelse av Newcastle disease

Directive (EU) 2018/597 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 amending Council Directive 92/66/EEC introducing Community measures for the control of Newcastle disease

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.05.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.06.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer direktiv 92/66/EØF, som gir bestemmelser om tiltak ved bekjempelse av utbrudd av Newcastle disease (ND) hos fjørfe, brevduer og andre fugler i fangenskap.

Endringene består blant annet i at vedlegg V, VI og VII oppheves. Disse vedleggene gir følgende bestemmelser:

  • Vedlegg V: Angir hvilket laboratorium som er EUs referanselaboratorium (EURL) for ND, samt laboratoriets funksjoner og plikter.
  • Vedlegg VI: Angir en modell for skjema som medlemsstatene skal bruke for å informere Kommisjonen ved mistanke om eller påvisning av ND hos brevduer eller fugler i fangenskap.
  • Vedlegg VII: Angir minimumskrav til medlemsstatenes nasjonale beredskapsplaner for ND.

Bestemmelsene om EURL sine funksjoner og plikter settes isteden inn i artikkel 15. Samtidig gis Kommisjonen hjemmel til å utpeke EURL i form av en gjennomføringsrettsakt. I påvente av en slik gjennomføringsrettsakt fastsetter rettsakten at nåværende EURL fortsatt skal være det. 

Artikkel 19 endres. Endringene innebærer at medlemsstatene fortsatt skal gi Kommisjonen nødvendig informasjon i forbindelse med mistanke om eller påvisning av ND hos brevduer eller fugler i fangenskap, men at de ikke lenger skal benytte skjemaet i vedlegg VI til dette. Samtidig gis Kommisjonen hjemmel til å fastsette bestemmelser om informasjonen medlemsstatene skal gi i form av en gjennomføringsrettsakt.

Artikkel 21 erstattes med ny artikkel 21. Den nye artikkelen viderefører nåværende krav om at medlemsstatene skal ha beredskapsplaner mot ND og holde disse oppdatert. Den viderefører også at medlemsstatene skal sende planene, samt eventuelle oppdateringer av disse, til Kommisjonen, som skal godkjenne planene/oppdateringene. Nytt sammenliknet med nåværende artikkel 21 er at Kommisjonen gis hjemmel til å fastsette minimumskrav til innholdet i medlemsstatenes nasjonale beredskapsplaner i form av en gjennomføringsrettsakt.  

Artikkel 25 oppdateres med henvisning til komitologiprosedyren i forordning (EU) nr. 182/2011 artikkel 5 (undersøkelsesprosedyre).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten krever oppdatering av Mattilsynets beredskapsplan mot ND. Utover dette forventes ikke rettsakten å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Hensikten med rettsakten er å strømlinjeforme prosedyrene rundt bestemmelsene om bekjempelse av ND ved å;

  • ta hensyn til de nye bestemmelsene om utpeking av EURL (artikkel 93 i forordning (EU) 2017/625).
  • ta hensyn til det nye systemet for gjennomføringsrettsakter (artikkel 291 i Traktaten om den Europeiske Unionens funksjonsområde).
  • sikre lik gjennomføring av direktiv 92/66/EØF.

Mattilsynet mener at EØS-avtalens protokoll 1 punkt 4(a) og (d), jf. protokoll 1 artikkel 1 punkt 1(e) og punkt 2 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av overvåkningsorgan og en domstol (ODA), innebærer at ESA har den funksjonen som Kommisjonen har etter nr. 2 og 3 i artikkel 21 i direktiv 92/66/EØF som endret ved denne rettsakten. Dette innebærer at myndigheten til å godkjenne Norges beredskapsplaner mot ND og eventuelle oppdateringer av disse ligger hos ESA. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/0597
Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/66/EØF
Celexnr.: 32018L0597

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.05.2018
Frist returnering standardskjema: 24.08.2018
Dato returnert standardskjema: 27.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 224/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker