Endring i tysk språkversjon av utfyllende regler til Solvens II

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2016/2283, 22. august 2016, om retting av den tyske versjonen av delegert forordningen (EU) 2015/35, om utfyllende regler til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2283 of 22 August 2016 correcting the German language version of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (Text with EEA relevance )

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Sammendrag av innhold

Forordninger endrer kun tysk språkversjon av utfyllende regler til Solvens II, den såkalte Solvens II-forordningen (32015R0035).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen.

Vurdering

Revidert tysk versjon av Solvens II-forordningen tas inn i EØS-avtalen, men har ingen konsekvens for norsk lovgivning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2283
Basis rettsaktnr.: 32015R0035, 32009L0138
Celexnr.: 32016R2283

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2018
Frist returnering standardskjema: 01.01.2018
Dato returnert standardskjema: 01.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker