Forordning (EU) 2018/394 om endring av forordning (EU) 965/2012 angående sletting av operative regler for ballonger

Kommisjonsforordning (EU) 2018/394 av 13. mars 2018 som endrer forordning (EU) nr 965/2012 med hensyn til sletting av de operative reglene for ballonger

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/394 of 13 March 2018 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards the deletion of air operations requirements for balloons

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.03.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten ble vedtatt 13. mars 2018, og ble innlemmet i EØS avtalen 31. mai 2018. Forordningen er gjennomfort i forskrift om luftfartsoperasjoner FOR-2013-08-07-956.

Forslaget som ligger til grunn for for rettsakten er utarbeidet av det europeiske luftfartsbyrået EASA etter en såkalt "fast track" prosedyre. Det har således ikke vært gjennomført en ordinær skriftlig konsultasjon av utkastet gjennom en EASA NPA. Konsultasjon av forslaget har istedet skjedd gjennom et endags åpent høringsmøte. Saken er komitologibehandlet av EASA komiteen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2018/394 endrer forordning (EU) nr. 965/2012 ved at reglene om luftfartsoperasjoner med ballong fjernes fra den sistnevnte forordningen. De eneste reglene som blir værende i forordning 965/2012, er reglene som stiller spesifikke krav til luftfartsmyndighetenes tilsyn med ballongoperasjoner (Part ARO). Endringen henger sammen med vedtakelsen av forordning (EU) 2018/395 som nå vil inneholde reglene om luftfartsoperasjoner med ballonger (se eget EØS-notat om denne saken). Hensikten med endringen er å forenkle fremstillingen av reglene ved at de nå samles i en egen ballongforordning fremfor å stå spredt i forordning (EU) nr. 965/2012.

Merknader

Hjemmel i EU traktaten

Forordning (EU) 2018/394 er hjemlet i forordning 216/2008 (EASA basisforordningen), som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Gjeldende regler på området

Luftfartsoperasjoner med ballong reguleres i dag av forordning (EU) nr. 965/2012 som er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2018/394 endrer forordning (EU) nr. 965/2012, og denne forordningen er gjennomført gjennom forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Endringsforordningen vil gjennomføres i norsk rett gjennom vedtakelse av en endringsforskrift til forskrift 7. august 2013 nr. 956.

Ettersom forordning (EU) 2018/395 inneholder de reglene om ballongoperasjoner som tas ut av forordning (EU) nr. 965/2018, vil ikke den de materielle regelverkssituasjonen på området bli vesentlig annerledes enn reglene som gjelder i dag.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For Luftfartstilsynet ventes ikke reglene i forordning (EU) 2018/394 å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

For markedet ventes flyttingen av reglene om ballongoperasjoner fra forordning (EU) nr. 965/2012 til et eget regelsett om ballonger i forordning (EU) 2018/395, å medføre at disse reglene blir lettere tilgjengelige. Driftshåndbøkene til operatørene vil måtte oppdateres med referanse til den nye forordningen.

Gruppering: Forordning (EU) 2018/394 vurderes å høre inn under gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring men som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. 

Sakkyndige instansers merknader

Saken er ikke behandlet i Spesialutvalget for transport.

Saken har vært på nasjonal høring i 2017. Ingen av høringsinstansene har motstatt seg at forordningen gjøres gjeldende i Norge. Norges Luftfsportsforbund er positive til de nye reglene.

Luftfartstilsynet anser forordning (EU) 2018/394 å være EØS-relevant og akseptabel. Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst.

Vurdering

Luftfartstilsynet vurderer forordning (EU) 2018/394 sammen med den korresponderende forordningen (EU) 2018/395, som positiv. Endringene vil forenkle fremstillingen av reglene for ballongoperasjoner og gjøre disse lettere tilgjengelige. Dette kan igjen bidra til å stimulere til mer aktivitet i denne delen av luftfarten, og samtidig som sikkerheten på området opprettholdes.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/394
Basis rettsaktnr.: 216/2008
Celexnr.: 32018R0394

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 01.11.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 31.05.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 116/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.05.2016
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 07.06.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker