Forordning om endring av bestemmelser om indirekte clearing (EMIR)

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2155 av 22. september 2017 som endrer kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 149/2013 når det gjelder tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2155 of 22 September 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 149/2013 with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen har trådt i kraft i EU. Den er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer forordning (EU) nr. 149/2013 når det gjelder ordninger for indirekte clearing. Det er blant annet krav om at indirekte clearing bare kan skje hvis kunden er en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak eller tilsvarende foretak etablert i tredjeland.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Etter at rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har ingen merknader.

Vurdering

Dato for ikrafttreden må tilpasses når beslutningen inntas i EØS-avtalen. Det er derfor angitt at det må gjøres en teknisk tilpasning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2155
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32017R2155

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2018
Frist returnering standardskjema: 01.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker