Forordning om kriterier for visse kritiske finansielle referanseverdier

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2018/64 av 29. september 2017 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til å spesifisere hvordan kriteriene i artikkel 20 nr. 1 bokstav c punkt iii skal anvendes for å vurdere om enkelte hendelser ville resultere i en betydelig og negativ effekt på markedsintegritet, finansiell stabilitet, forbrukere, realøkonomien eller finansieringen av husholdninger eller virksomheter i én eller flere medlemsstater

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/64 of 29 September 2017 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to specifying how the criteria of Article 20(1)(c)(iii) are to be applied for assessing whether certain events would result in significant and adverse impacts on market integrity, financial stability, consumers, the real economy or the financing of households and businesses in one or more Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.03.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke tre i kraft før basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) trer i kraft. Referanseverdiforordningen vil tre i kraft når det konstitusjonelle forbeholdes i EØS-komitébeslutningen løftes. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 om finansielle referanseverdier. Hovedforordningen deler referanseverdier i kritiske, betydningsfulle og ikke-betydningsfulle. Referanseverdier kan være kritiske etter tre alternativer. Etter det ene av disse alternativene er en referanseverdi kritisk hvis den brukes i forbindelse med finansielle instrumenter, kontrakter mv. til en samlet verdi av minst EUR 400 milliarder; den har ingen eller veldig få passende alternativer; og et eventuelt opphør vil ha betydningsfull og negativ effekt på markedsintegritet, finansiell stabilitet, forbrukere, realøkonomien eller finansieringen av husholdninger eller virksomheter i én eller flere medlemsstater.

Kommisjonsforordningen spesifiserer hvordan den sistnevnte vurderingen skal gjøres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når referanseverdiforordningen er inntatt i EØS-avtalen, kan også denne kommisjonsforordningen tas inn i EØS-avtalen. Kommisjonsforordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at det i lov eller forskrift fastsettes en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov eller forskrift med de tilpasningene som følger av EØS-komitebeslutningen, protokoll 1 til EØS-avtalen og EØS-avtalen for øvrig.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen nevneverdige.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har ingen merknader.

Vurdering

Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Datoen for ikrafttreden må tilpasses når forordningen inntas i EØS-avtalen. Derfor er at angitt at det må skje en teknisk tilpasning.

Det er indikert at det må tas konstitusjonelt forbehold fordi basisrettsakten ennå ikke er del av EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/64
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32018R0064

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.10.2017
Frist returnering standardskjema: 29.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker