Forordning om når en tallstørrelse anses publisert eller gjort allment tilgjengelig

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2018/65 av 29. september 2017 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til å spesifisere tekniske elementer i definisjonen fastsatt i forordningens artikkel 3 nr. 1

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/65 of 29 September 2017 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council specifying technical elements of the definitions laid down in paragraph 1 of Article 3 of the Regulation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke tre i kraft før basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) trer i kraft. Referanseverdiforordningen vil tre i kraft når det konstitusjonelle forbeholdes i EØS-komitébeslutningen løftes. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 om finansielle referanseverdier. For at en indeks skal kunne være en finansiell referanseverdi, må den blant annet være en tallstørrelse som publiseres eller gjøres allment tilgjengelig. Kommisjonsforordningen spesifiserer hva som skal til for at en tallstørrelse skal anses allment tilgjengelig.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når referanseverdiforordningen er inntatt i EØS-avtalen, kan også denne kommisjonsforordningen tas inn i EØS-avtalen. Kommisjonsforordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at det i lov eller forskrift fastsettes en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov eller forskrift med de tilpasningene som følger av EØS-komitebeslutningen, protokoll 1 til EØS-avtalen og EØS-avtalen for øvrig.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen nevneverdige.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har ingen merknader.

Vurdering

Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Datoen for ikrafttreden må tilpasses når forordningen inntas i EØS-avtalen. Derfor er at angitt at det må skje en teknisk tilpasning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/65
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32018R0065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.10.2017
Frist returnering standardskjema: 29.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker