Forordning om vurdering av virkningene av et opphør eller en endring av en eksisterende finansiell referanseverdi

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2018/67 av 3. oktober 2017 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til etablering av vilkår for å vurdere virkningen av opphør eller endring av en eksisterende referanseverdi

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/67 of 3 October 2017 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to the establishment of the conditions to assess the impact resulting from the cessation of or change to existing benchmarks

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke tre i kraft før basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) trer i kraft. Referanseverdiforordningen vil tre i kraft når det konstitusjonelle forbeholdes i EØS-komitébeslutningen løftes. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 om finansielle referanseverdier. Hovedforordningen, som trådte i kraft 1. januar 2018, har en overgangsbestemmelse som innebærer at eksisterende referanseverdier som ikke oppfyller kravene i forordningen, kan brukes fram til 1. januar 2020 dersom et opphør eller en endring av dem vil føre til en "force majeure"-begivenhet eller vanskeliggjøre eller på annen måte føre til brudd på vilkårene i en finansiell kontrakt eller et finansielt instrument eller vedtektene til et verdipapirfond. Kommisjonsforordningen inneholder nærmere bestemmelser om denne vurderingen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når referanseverdiforordningen er inntatt i EØS-avtalen, kan også denne kommisjonsforordningen tas inn i EØS-avtalen. Kommisjonsforordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at det i lov eller forskrift fastsettes en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov eller forskrift med de tilpasningene som følger av EØS-komitebeslutningen, protokoll 1 til EØS-avtalen og EØS-avtalen for øvrig.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen nevneverdige.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har ingen merknader.

Vurdering

Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Datoen for ikrafttreden må tilpasses når forordningen inntas i EØS-avtalen. Derfor er at angitt at det må skje en teknisk tilpasning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/67
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32018R0067

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.10.2017
Frist returnering standardskjema: 29.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker