Godkjenning av Australias rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2356 av 15. desember 2017 om godkjenning av Australias rapport som inneholder standardverdier for klimagassutslipp fra landbruksprodukter etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EC

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2356 of December 2017 on recognition of the report of Australia including typical greenhouse gas emissions from cultivation of agricultural raw materials pursuant to Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt og publisert, og gjennomført i Norge.

Sammendrag av innhold

Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle krav om fornybarandel i fornybardirektivet må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Bærekraftskriteriene er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3. Norge har også et omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Bærekraftskriteriene gjelder også for biodrivstoff som skal regnes med for å oppfylle dette kravet.

For mer informasjon om bærekraftskriteriene se faktanotat om biodrivstoff: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2007/mai/faktanotat-om-biodrivstoff-fornybardirektivet-og-drivstoffkvalitetsdirektivet--fqd/id2434344/.

Bærekraftskriteriene stiller krav til reduksjon i klimagassutslipp for biodrivstoffet som tas i bruk, sammenlignet med en fossil referanseverdi. I vedlegg V del D til fornybardirektivet er det oppgitt standardverdier for ulike produksjonsprosesser og råstoff med hensyn på dyrking, prosessering transport og distribusjon. Dersom produksjonen av biodrivstoffet ikke medfører direkte arealbruksendringer, kan standardverdiene fra direktivet legges til grunn for beregning av oppfyllelse av kravet til klimagassreduksjon. Produsenter kan også velge å benytte reelle verdier for utslipp.

Standardverdiene som er oppgitt i fornybardirektivet gir biodiesel fra raps totalt sett en klimagassreduksjon på 45 % sammenlignet med den fossile referanseverdien, jf. vedlegg V del A til fornybardirektivet. Fra og med 1. januar 2018 ble kravet til klimagassreduksjon i bærekraftskriteriene skjerpet fra 35 til 50 %, sammenlignet med den fossile referanseverdien. Som en følge av dette må det heretter oppgis reelle verdier for utslippsreduksjoner for at biodiesel fra raps skal kunne oppfylle bærekraftskriteriene.

Australias rapport dokumenterer at den australske produksjonen av canolaolje fra raps gir en klimagassbesparelse som tilsvarer mer enn 50 % og at disse produktene dermed oppfyller bærekraftskriteriene. I denne rettsakten godkjenner Kommisjonen Australias rapport. Kommisjonen anser det som i tråd med fornybardirektivet at Australia rapporterer på verdier som er spesifikke for de ulike delstatene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten må tilføyes i EØS-henvisningene i produktforskriften. Det trengs ikke andre forskriftsendringer. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Godkjenningen av denne rettsakten viderefører dagens praksis. Biodrivstoff fra Australia har lenge vært importert til EU. Rapporten dokumenterer at produktene fremdeles oppfyller bærekraftskriteriene også etter innskjerpingen. Gjennomføring av rettsakten blir derfor ansett som å ikke ha konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalg for miljø (9. mars til 16. mars 2018) . Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2017/2356
Basis rettsaktnr.: 2009/28/EC
Celexnr.: 32017D2356

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2017
Frist returnering standardskjema: 30.03.2018
Dato returnert standardskjema: 21.03.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.09.2018

Lenker