Godkjenning ny mat - florotanniner fra Ecklonia cava

Kommisjonens gjennomføringsforordning 2018/460 av 20 mars 2018 som godkjenner omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat-ingrediens etter forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer forordning (EU) nr. 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/460 of 20 March 2018 authorising an extension of use of taxifolin-rich extract as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.03.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.04.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat-ingrediens i kosttilskudd til den generelle befolkningen, unntatt barn under 12 år. 

Florotanniner er garvestoffer bygget opp fra floroglucinol, og som man finner i brunalger og rødalger. Ecklonia cava er en brunalge-art som finnes i havet utenfor Japan og Korea, og som tradisjonelt er brukt som mat i mange asiatiske land.

Ved rettsakten vil ny mat-ingrediensen føres opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2015/2470), med gitte bruksbetingelser (maksimum døgndose og merkekrav) og spesifikasjoner. 

Unionslisten over ny mat ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, som ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

Godkjenningen av florotanniner fra Ecklonia cava er gitt med grunnlag i en risikovurdering fra EFSA publisert 16. oktober 2017. "European Food Safety Authority" (EFSA) konkluderer med at florotanniner fra Ecklonia cava er trygt ved bruk i kosttilskudd med en maksimum døgndose på 163 mg/dag for unge fra 12 til 14 år, 230 mg for unge over 14 år, og 263 mg for voksne. Barn under 12 år er ikke vurdert. EFSA bemerker at jod-inntaket fra ny mat-ingrediensen kan utgjøre en risiko for personer som har risiko for sykdommer i skjoldbruskkjertelen. Inntak av andre kosttilskudd som inneholder jod i tillegg til dette, kan føre til at den øvre tolerable inntaksgrensen (UL) for jod overstiges. Det er gitt merkekrav slik at forbrukerne er informert om dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2018/460
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32018R0460

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.02.2018
Frist returnering standardskjema: 26.04.2018
Dato returnert standardskjema: 26.04.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.04.2018
Høringsfrist: 09.05.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.09.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.09.2018

Lenker

Til toppen