Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forordning 2019/430 - RMT.0678

Kommisjonsforordning (EU) nr 2019/430 av 18. mars 2019 som endrer forordning (EU) nr 1178/2011 med hensyn til modular light aircraft pilot sertifikat (LAPL)

Commission Regulation (EU) No 2019/430 of 18 March 2019 amending Commission Regulation (EU) No 1178/2011 as regards modular light aircraft pilot licences (modular-LAPL)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.03.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Endringsforslaget er utarbeidet av EASA (EUs luftfartsbyrå). Forslaget ble drøftet i EASA komiteens møte i februar 2018. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer Norge i EASA komiteen. Diskusjonen i møtet viste at reaksjonene fra statene er delte. EASA understreket at det skal være frivillig for statene å innføre forslaget, og innehavere av et slikt begrenset LAPL ikke skal kunne fly over landegrenser. Endringsforslaget skal evalueres etter en fem års periode og deretter skal kommisjonen vurdere om forslaget skal bli en fast bestemmelse. 

Forslaget ble igjen drøftet i EASA komiteens møte i februar 2019. I diskusjonen som fulgte uttrykte de fleste statene at de nå kan støtte forslaget. I utkastet som ble lagt frem for avstemning var det gjort en liten endring for å sikre at det i artikkel 4 (1) (c) kommer klart fram at krediteringen bestemmes av luftfartsmyndigheten i den medlemsaten. EASA komiteen vedtok utkastet til rettsakt (kvalifisert flertall).

Sammendrag av innhold

Regelverket endrer Kommisjonsforordning (EU) nr 1178/2011 når det gjelder modular light aircraft pilot licences (modular-LAPL) for å legge til rette for innføring av trinnvis utdanningsmodell for LAPL sertifikater. Det er foreslått to moduler: utdanningsmodell 1 som gir LAPL med begrensede rettigheter (kun lokale flyginger), og en påbyggingsmodul 2 som gir fullverdig LAPL.

Regelverketer kommet opp etter ønske fra stater som i dag har en slik utdanningsmodell nasjonalt, og som ønskes videreført inn i det felleseuropeiske regelverket. Norge har ikke en slik trinnvis utdanningsmodell.

Endringene skal resultere i økt effektivitet og proporsjonalitet ved å gi mulighet for statene som har denne ordningen til å fortsette med egne utdanningsmodeller for LAPL-sertifikat.

Statene bestemmer selv om de skal bruke dette alternativet eller ikke. Det gir kun en mulighet for statene til å utstede nasjonale sertifikater (begrenset LAPL) innenfor rammen av det felleseuropeiske regelverket.

Regelverket påvirker bare en begrenset sektor av luftfarten («lower end of General Aviation»).

Merknader

Forordningen har hjemmel i EASA basisforordning (EU) 2018/1139, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.


Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen vil medføre endring i norsk regelverk – forskrift 23. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regelverket medfører ingen økonomiske konsekvenser for norske myndigheter eller norske luftfartsaktører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet er positive til endringsforslaget og vurderer at så lenge forslaget blir frivillig for statene å ta i bruk og innehavere av et slikt begrenset sertifikat ikke skal kunne fly over landegrenser, vil forslaget fremstår som uproblematisk. Det er ingen slik utdanningsmodell i Norge, og det ligger ikke an til at en slik nasjonalt utdanningsmodell vil bli innført i Norge.

Det er ikke behov for tilpasningstekst. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/430
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32019R0430

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2019
Frist returnering standardskjema: 22.07.2019
Dato returnert standardskjema: 09.07.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen