Utfyllende beslutning til Solvens II om likeverdighet - Japan

Kommisjonens delegerte beslutning (EU) 2016/310, 26. november 2015, om likeverdighet av solvensordning for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan som i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

Commission Delegated Decision (EU) 2016/310 of 26 November 2015 on the equivalence of the solvency regime for insurance and reinsurance undertakings in force in Japan to the regime laid down in Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Vedtatt og i kraft i EU.

Til vurdering på EFTA-siden.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vurdert tilsyns- og regelverksregimet i Japan for forsikrings- og reassuranseforetak, og vurdert regimet likeverdig som EU sine Solvens II-regler.

Beslutningen er hjemlet i Solvens II-direktivet og endringer i Solvens II-direktivet som er gitt i Omnibus II (32014L0051).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når Omnibus II-direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, kan også denne beslutningen tas inn i EØS-avtalen. Den vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Solvens II-forskriften. Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/310
Basis rettsaktnr.: 32009L0138, 32014L0051
Celexnr.: 32016D0310

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.12.2015
Frist returnering standardskjema: 23.03.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen