Utfyllende bestemmelser til referanseverdiforordningen med liste over kritiske referanseverdier (LIBOR)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2446 av 19. desember 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om etablering av en liste over kritiske referanseverdier brukt i finansielle markeder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2446 of 19 December 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1368 establishing a list of critical benchmarks used in financial markets pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke tre i kraft før basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) trer i kraft. Referanseverdiforordningen vil tre i kraft når det konstitusjonelle forbeholdes i EØS-komitébeslutningen løftes. 

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer et vedlegg til en annen kommisjonsforordning med liste over kritiske referanseverdier etter referanseverdiforordningen ("benchmark"-forordningen). Tidligere var bare Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) og Euro Overnight Index Average (EONIA) ansett som kritiske referanseverdier. Nå er i tillegg London Interbank Offered Rate (LIBOR) identifisert som en kritisk referanseverdi.

Etter referanseverdiforordningen skal det etableres et tilsynskollegium for kritiske referanseverdier. LIBOR har ikke så stor betydning for norske forhold at det er naturlig at Norge er representert i kollegiet. Administrator for LIBOR, ICE Benchmark Administration, underkastes kravene som i henhold til referanseverdiforordningen gjelder for administratorer av kritiske referanseverdier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2446
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32017R2446

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2017
Frist returnering standardskjema: 10.04.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: