Vet - Aujezky's disease kontrollprogram Italia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2173 av 20 november 2017 som endrer vedlegg II til beslutning 2008/185/EF når det gjelder godkjenning av bekjempelsesprogram for Aujeszky’s disease for regionen Lombardia i Italia

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2173 of 20 November 2017 amending Annex II to Decision 2008/185/EC as regards the approval of the control programme for the eradication of Aujeszky's disease for the region of Lombardia in Italy

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.03.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til Beslutning 2008/185/EF som listefører land og regioner med godkjent bekjempelsesprogram for Aujeszky's disease.

I vedlegg II blir regionen Lombardia lagt til på listen over regioner i Italia med godkjent bekjempelsesprogram for Aujeszky's disease.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endring av vedlegg II til Beslutning 2008/185/EF, som angår listeføring av land og regioner med godkjent bekjempelsesprogram for Aujeszky's disease, medfører ikke behov for endring av norsk regelverk. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Disse hjemmesidene vil oppdateres når rettsakten innlemmes i EØS-avtalen. https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/importavproduksjonsdyr/innforsel_av_klauvdyr_fra_eosland_og_land_utenfor_eosomraadet_tredjeland.3853

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2173
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017D2173

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.11.2017
Frist returnering standardskjema: 15.12.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 31.05.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 104/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker