Endring av forordning til AIFMD om depotmottakers plikter

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2018/1618 som endrer forordning (EU) 231/2013 om depomottakers plikter

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1618 Amending Delegated Regulation (EU) 231/2013 as regards safe-keeping duties of depositaries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

De utfyllende bestemmelsene er vedtatt av EU-kommisjonen. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2019. EØS-regler som tilsvarer forordningen, er gjennomført i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.  

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regler til Kommisjonens delegerte forordning 231/2013. Formålet med forordningen er å regulere tilfeller av utkontraktering av deler av depotmottakervirksomheten til tredjeparter, og når tredjeparten opererer i et land utenfor EØS. Reglene går blant annet ut på når og hvordan depomottaker skal kontrollere sine interne kontoer og poster med enhver tredjepart oppbevaringsfunksjonen er blitt utkontraktert til. Videre reguleres innholdet i kontrakten mellom depotmottaker og en eventuell tredjepart de har utkontraktert oppbevaring av midler til og utvidede kontrollplikter for depotmottaker for de tilfeller at de har utkontraktert hele oppbevaringsfunksjonen til tredjeparter. I de tilfellene en depotmottaker utkontrakterer deler av virksomheten til en tredjeprt som operer utenfor EØS stilles det nå krav om at depomottaker må ta en rekke forsikringer før dette kan gjøres. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten og er gjennomført i forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen utfyller kravene til utkontrakterning av depotmotakerfunksjonen for alternative investeringsfond. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er tekniske tilpasninger til dato for ikrafttredelse av forordningen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/1618
Basis rettsaktnr.: 32011l0061
Celexnr.: 32018R1618

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.07.2018
Frist returnering standardskjema: 06.11.2018
Dato returnert standardskjema: 06.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 307/2019
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: