Endringsforordning til (EU) 2017/654

Forordning (EU) 2018/989 om endringer og rettinger av delegert forordning (EU) 2017/654.

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/989 of 18 May 2018 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2017/654 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to technical and general requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2018

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIV. Maskiner

Status

EU-kommisjonen vedtok 18. mai 2018 forordning (EU) 2018/989 om endringer og rettinger av delegert forordning (EU) 2017/654. Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 18. juli 2018 og kom etter dette til anvendelse i EU fra 7. august 2018.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen er ikke vedtatt av EØS-komiteen på nåværende tidspunkt.

Forordningen ble omtalt i høringsbrevet om endringer i maskinforskriften og vedlegg, som var på høring i perioden 11. oktober til 2 november 2018.

Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen tilføyer en ny artikkel 3a i forordning (EU) 2017/654, som i all hovedsak går ut på å forlenge perioden som kommisjonsforordning 2017/654 skal gjelde slik den lød 6. august 2018. Forordningen inneholder dessuten en oppmykning av grenseverdien for tillatt innhold av fettsyremetylester (Fatty Acid Methyl Ester («FAME»)) i visse brennstoffer fra 7% til 8%, språklige endringer og andre korrigeringer i kommisjonsforordning (EU) 2017/654 og vedleggene til denne.

Forordningen er gitt med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 artikkel 25 (4) bokstav a-d som delegerer til kommisjonen å vedta supplerende bestemmelser om metoder, referansebrennstoff, målinger og prøvinger, 26 (6) som delegerer til kommisjonen å vedta supplerende bestemmelser om foranstaltninger og prosedyrer som skal treffes og følges av godkjenningsmyndighetene for å sikre at motorer som er under fremstilling er i overenstemmelse med den godkjente type, 42 (4) bokstav b  og 43 (5), samt artikkel 55 (2) som tillegger kommisjonen denne kompetansen for en periode på fem år fra 6. oktober 2016.

Forordningen er blant annet gitt for å gjøre det mulig å anvende visse brennstofftyper som lovlig markedsføres i enkelte medlemstater, for å forbedre prøvingsprosedyrene, for å ta høyde for alle utslippsbegrensningsstrategier, samt for å rette opp feil i terminologi, nummerering og henvisninger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må implementeres i norsk rett.

Arbeidstilsynet har i forbindelse med vedtakelsen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 foreslått å erstatte gjeldende vedlegg XII (om miljøkrav til forbrenningsmotorer) i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften), med et vedlegg som bestemmer at EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr. ## [det nummer som Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 plasseres under] skal gjelde som forskrift. Arbeidstilsynet foreslo samtidig å innta en bestemmelse i vedlegget om at utfyllende rettsakter til forordning (EU) nr. 2016/1628 – herunder den her omtalte forordningen – skal gjelde som forskrift fra den dag de blir inntatt i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke få ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge eller aktører i Norge, enn det som allerede følger av forordning 2017/654.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen av høringsinstansene hadde merknader til forordningen da endringer i maskinforskriften og vedlegg XII til denne var på høring.

Vurdering

Forordningen anses relevant og akseptabel.

Forordningen medfører behov for endringer i vedlegg XII til maskinforskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/989
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0989

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.07.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: