EgenskapVerdi
Notat id:30603
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
Sortering Vedlegg/protokoll:7
Kapittel i EØS-avtalen:XXIV. Maskiner
Sortering Kapittel:23

Tittel:

Forordning (EU) 2018/989 om endringer og rettinger av delegert forordning (EU) 2017/654.


{"name":"Forordning (EU) 2018/989 om endringer og rettinger av delegert forordning (EU) 2017/654.","depName":"AID","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p>Kommisjonsforordningen tilf&oslash;yer en ny artikkel 3a i forordning (EU) 2017/654, som i all hovedsak g&aring;r ut p&aring; &aring; forlenge perioden som kommisjonsforordning 2017/654 skal gjelde slik den l&oslash;d 6. august 2018. Forordningen inneholder dessuten en oppmykning av grenseverdien for tillatt innhold av fettsyremetylester (Fatty Acid Methyl Ester (&laquo;FAME&raquo;)) i visse brennstoffer fra 7% til 8%, spr&aring;klige endringer og andre korrigeringer i kommisjonsforordning (EU) 2017/654 og vedleggene til denne.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen er gitt med hjemmel i Europaparlaments- og r&aring;dsforordning (EU) 2016/1628 artikkel 25 (4) bokstav a-d som delegerer til kommisjonen &aring; vedta supplerende bestemmelser om metoder, referansebrennstoff, m&aring;linger og pr&oslash;vinger, 26 (6) som delegerer til kommisjonen &aring; vedta supplerende bestemmelser om foranstaltninger og prosedyrer som skal treffes og f&oslash;lges av godkjenningsmyndighetene for &aring; sikre at motorer som er under fremstilling er i overenstemmelse med den godkjente type, 42 (4) bokstav b &nbsp;og 43 (5), samt artikkel 55 (2) som tillegger kommisjonen denne kompetansen for en periode p&aring; fem &aring;r fra 6. oktober 2016.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen er blant annet gitt for &aring; gj&oslash;re det mulig &aring; anvende visse brennstofftyper som lovlig markedsf&oslash;res i enkelte medlemstater, for &aring; forbedre pr&oslash;vingsprosedyrene, for &aring; ta h&oslash;yde for alle utslippsbegrensningsstrategier, samt for &aring; rette opp feil i terminologi, nummerering og henvisninger.</p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong><br>\r\n<u>Rettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Forordningen m&aring; implementeres i norsk rett.</p>\r\n\r\n<p>Arbeidstilsynet har i forbindelse med vedtakelsen av Europaparlaments- og r&aring;dsforordning (EU) 2016/1628 foresl&aring;tt &aring; erstatte gjeldende vedlegg XII (om milj&oslash;krav til forbrenningsmotorer) i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften), med et vedlegg som bestemmer at E&Oslash;S-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr. ## [det nummer som Europaparlaments- og r&aring;dsforordning (EU) 2016/1628 plasseres under] skal gjelde som forskrift. Arbeidstilsynet foreslo samtidig &aring; innta en bestemmelse i vedlegget om at utfyllende rettsakter til forordning (EU) nr. 2016/1628 &ndash; herunder den her omtalte forordningen &ndash; skal gjelde som forskrift fra den dag de blir inntatt i E&Oslash;S-avtalen.</p>\r\n\r\n<p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Forordningen vil ikke f&aring; ytterligere administrative eller &oslash;konomiske konsekvenser for Norge eller akt&oslash;rer i Norge, enn det som allerede f&oslash;lger av forordning 2017/654.</p>\r\n\r\n<p><u>Sakkyndige instansers merknader</u></p>\r\n\r\n<p>Ingen av h&oslash;ringsinstansene hadde merknader til forordningen da endringer i maskinforskriften og vedlegg XII til denne var p&aring; h&oslash;ring.</p>\r\n","draftno":30603,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>EU-kommisjonen vedtok 18. mai 2018 forordning (EU) 2018/989 om endringer og rettinger av delegert forordning (EU) 2017/654. Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 18. juli 2018 og kom etter dette til anvendelse i EU fra 7. august 2018.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen er ikke vedtatt av E&Oslash;S-komiteen p&aring; n&aring;v&aelig;rende tidspunkt.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen ble omtalt i h&oslash;ringsbrevet om endringer i maskinforskriften og vedlegg, som var p&aring; h&oslash;ring i perioden 11. oktober til 2 november 2018.</p>\r\n\r\n<p>Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.</p>\r\n","valuation":"<p>Forordningen anses relevant og akseptabel.</p>\r\n\r\n<p><a name=\"_Hlk529965106\">Forordningen medf&oslash;rer behov for endringer i vedlegg XII til maskinforskriften. </a></p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"(EU) 2018/989 ","basisArticleno":null,"celexno":"32018R0989","changed":"2018-12-17T17:21:43.097","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":30603,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering","eeaAttachmentChapter":"XXIV. Maskiner","eeaAttachmentChapterIndex":23,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":7,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Delegated Regulation (EU) 2018/989 of 18 May 2018 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2017/654 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to technical and general requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery","established":"2018-11-30T11:12:34","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":null,"komLink":null,"komno":null,"lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":null,"pubno":30416,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":null,"reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Endringsforordning til (EU) 2017/654","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2018-07-26T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":null,"stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":null,"stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Indre marked","suId":35,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Forordning (EU) 2018/989 om endringer og rettinger av delegert forordning (EU) 2017/654.","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2019-02-20T14:52:04.213","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":30603,"pubnoSpecified":true},"suName":"Indre marked","xoName":"Ingrid Sandvei Francke"}