Endringsforordning til (EU) 2017/655

Forordning (EU) 2018/987 om endringer og rettinger av delegert forordning (EU) 2017/655.

ommission Delegated Regulation (EU) 2018/987 of 27 April 2018 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2017/655 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to monitoring of gaseous pollutant emissions from in-service internal combustion engines installed in non-road mobile machinery

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2018

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIV. Maskiner

Status

Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 18. juli 2018 og kom etter dette til anvendelse i EU fra 7. august 2018.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen er ikke vedtatt av EØS-komiteen på nåværende tidspunkt.

Forordningen ble omtalt i høringsbrevet om endringer i maskinforskriften og vedlegg, som var på høring i perioden 11. oktober til 2 november 2018.

Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen tilføyer en ny artikkel 3a i forordning (EU) 2017/655, som i all hovedsak går ut på å forlenge perioden som kommisjonsforordning 2017/655 skal gjelde slik den lød 6. august 2018. Forordningen inneholder dessuten bestemmelser om språklige endringer og andre korrigeringer i kommisjonsforordning (EU) 2017/655 og vedleggene til denne.

Forordningen er gitt med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 artikkel 19 (2), som tillegger kommisjonen kompetanse til å fastsette delegerte rettsakter om ordninger for utvelgelse av motorer, prøvingsprosedyrer og rapportering av resultater, og artikkel 55 (2) som tillegger kommisjonen denne myndigheten for en periode på fem år fra den 6. oktober 2016.

Forordningen er blant annet gitt for å rette opp feil, hindre misforståelser og sikre en intern sammenheng mellom forordning (EU) 2017/655 og (EU) 2017/654.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må implementeres i norsk rett.

Arbeidstilsynet har i forbindelse med vedtakelsen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 foreslått å erstatte gjeldende vedlegg XII (om miljøkrav til forbrenningsmotorer) i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften), med et vedlegg som bestemmer at EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr. ## [det nummer som Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 plasseres under] skal gjelde som forskrift. Arbeidstilsynet foreslo samtidig å innta en bestemmelse i vedlegget om at utfyllende rettsakter til forordning (EU) nr. 2016/1628 – herunder den her omtalte forordningen – skal gjelde som forskrift fra den dag de blir inntatt i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke få ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge eller aktører i Norge, enn det som allerede følger av forordning 2017/655.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen av høringsinstansene hadde merknader til forordningen da endringer i maskinforskriften og vedlegg XII til denne var på høring.

Vurdering

Forordningen anses relevant og akseptabel.

Forordningen medfører behov for endringer i vedlegg XII til maskinforskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: EU 2018/987
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0987

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.10.2018
Høringsfrist: 02.11.2018
Frist for gjennomføring: