Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til forordning om verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner (SBBS)

Forslag til parlaments- og rådsforordning om verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner KOM (2018) 339

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on sovereign bond-backed securities COM (2018) 339

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Sammendrag av innhold

Den foreslåtte forordningen lanserer et nytt finansielt produkt, kalt verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner (Sovereign Bond-Backed Securities, SBBS).  Dette er strukturerte finansielle produkter med europeiske statsobligasjoner som underliggende aktiva, med formål å bidra til finansiell stabilitet i eurosonen ved å legge til rette for økt diversifisering av bankers porteføljer av statsgjeld. Dette skal redusere en problematisk binding mellom bankers balanser og en overvekt av hjemlandets statsobligasjoner – i tråd med målene i den europeiske "Banking Union".

Etter nåværende regelverk vil SBBS bli definert som verdipapiriseringsprodukter og dermed behandlet vesentlig strengere enn deres underliggende portefølje av statsobligasjoner. Det henvises i forslagsteksten særlig til høyere kapitalkrav, begrenset/ingen likviditetsdeknings- og sikkerhetsstillingsmuligheter og mer restriktive investeringsgrenser for diverse investorklasser. Det argumenteres for at SBBS har mer til felles med de underliggende statsobligasjoner enn med tradisjonelle verdipapiriseringsprodukter. Hver enkelt SBBS vil med meget beskjedne avvik bestå av eurolandenes statsobligasjoner svarende til det enkelte lands bidrag til Den europeiske sentralbankens kapital. Den foreslåtte forordningen samt endringsforslagene til CRR, Solvens II mv. tilpasser regelverket til dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dersom forordningen blir vedtatt, vil den innføres i Norge ved henvisning (inkorporasjon). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Må vurderes på senere tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader

SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)339
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen