Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1936 av 10. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 371/2011 med hensyn til grenseverdien for dimetylaminoetanol (DMAE)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1936 of 10 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 371/2011 as regards the maximum limit of dimethylaminoethanol (DMAE)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endrete betingelser i godkjenningen av dimethylglycine sodium salt. Dimethylglycine sodium salt er godkjent som avlteknisk tilsetningsstoff for slaktekylling (forordning (EU) nr. 371/2011). Produsenten har endret produksjonsprosessen hvor det nå beyttes dimethylaminoethanol (DMAE). I beskrivelsen av produktet er det derfor satt en grenseverdi for dimethylaminoethanol på -< 0,1%. EFSA har konkludert at den nye produksjonsprosessen med DMAE ikke har negative effekter på dyrehelse, folkehelse eller miljø. Den påvirker heller ikke effekten av preparatet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1936
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1936

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2018
Frist returnering standardskjema: 28.12.2018
Dato returnert standardskjema: 28.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 47/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.12.2018
Høringsfrist: 31.01.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker