Generiske betegnelser

Kommisjonsforordning (EU) 2019/343 av 28. februar 2019 om unntak fra artikkel 1(3) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander om mat til bruk av visse generiske betegnelser

Commission Regulation (EU) 2019/343 of 28 February 2019 providing derogations from Article 1(3) of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on food for the use of certain generic descriptors

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.11.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Europakommisjonsens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemsstatene ved kvalifisert flertall på ScoPAFF 22. oktober 2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir hjemmel til å gjøre unntak fra artikkel 1(3) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006), slik at generiske betegnelser som tradisjonelt har vært brukt til å angi en egenskap ved en gruppe næringsmidler, og som antyder en virkning for menneskers helse, kan brukes uten at de følges av en godkjent helsepåstand, dersom EU-kommisjonen har innvilget en søknad om dette. Forordning (EU) nr. 907/2013 gir bestemmelser for søknadsprosedyren for en generisk betegnelse.

Rettsakten gjelder ti generiske betegnelser som det er søkt om unntak fra artikkel 1(3) i påstandsforordningen. Søknadene kommer fra forskjellige EU-medlemsstater som har mottatt søknader fra interessentorganisasjoner eller virksomheter. Rettsakten innebærer at de aktuelle generiske betegnelsene (brust-caramellen, hustenbonbon, hustenstopper, cough drops, hoestenbonbon, rebucados para a tosse, kurkkupastilli, husetensirup, tonic og biscotto salute) som forordningen gjelder, kan brukes på matvarer uten at de må følges av en spesifikk godkjent helsepåstand. En slik tillatelse gis fordi utsagnene har vært brukt lenge (tradisjonell bruk) i medlemsstaten uten at forbrukerne forventer en positiv helseeffekt ved inntak av matvaren. Vanligvis må slike betegnelser som henviser til produktets ernærings- eller helsemessige egenskaper følges av en godkjent helsepåstand. For den generiske betegnelsen "tonic" gjelder innvilgelsen for alle EU-medlemsstatene.  

I vedlegget til forordning listes de ulike generiske betegnelsene opp. Det angis i vedlegget hvilken matvarekategori de er innvilget for, hva den generiske betegnelsen er, samt i hvilke medlemsstater betegnelsene kan brukes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 20110 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene kan bruke de innvilgede generiske betegnelsene i de medlemsstatene de er søkt og innvilget for og for den innvilgede produktkategorien.

Forbrukerne:

Innvilgede søknader om generiske betegnelser vil være med på å sikre at påstander som generiske betengelser ikke er usanne, tvetydige eller villende.

Mattilsynet:

Tilsyn ved bruken av generiske betegnelser inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakt har vært diskutert på flere arbeidsgruppemøter for ernærings- og helsepåstander. Det har hovedsakelig vært diskusjoner knyttet til de ulike skrivemåtene av de generiske betegnelsene for de enkelte medlemsstater hvor den generiske betegnelsen er innvilget til.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/343
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32019R0343

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.11.2018
Frist returnering standardskjema: 28.12.2018
Dato returnert standardskjema: 20.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 150/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.10.2018
Høringsfrist: 28.11.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker