IDD - utfyllende regler - utsatt frist for å to utfyllende forordninger

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/541 av 20. desember 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 med hensyn til deres anvendelsesdato

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/541 of 20 December 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/2358 and Delegated Regulation (EU) 2017/2359 as regards their dates of application

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Reglene er vedtatt i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen er en nivå 2-forordning til forsikringsdistribusjonsdirektivet ((EU) 2016/97). Fristen for EUs medlemsstater til å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet og sette det i kraft, var opprinnelig 23. februar 2018. Direktiv 2018/411 endrer fristen for medlemsstatene til å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet fra 23. februar 2018 til 1. juli 2018, med ikrafttredelse senest 1. oktober 2018. Denne forordningen gir tilsvarende utsettelse for to nivå 2-forordninger, slik at de ikke trer i kraft før morrettsakten (forsikringsdistribusjonsdirektivet) trer i kraft.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Konsekvensen av denne endringsforordningen er begrenset til endring av frister for ikrafttredelse, slik at fristene er i tråd med morrettsakten. Norsk gjennomføring av forsikringsdistribusjonsdirektivet vil være etter fristene som er fastsatt i forordningen. Forordninger må gjennomføres som de er, slik at forordningen må gjennomføres i norsk rett som forskrift selv om den ikke har materiell betydning for Norges del.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Relevant og akseptabel. Det er tekniske tilpasninger til ikrafttredelsen av forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/541
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0541

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2018
Frist returnering standardskjema: 01.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker