Offentlige salmonellaprøver av levende fjørfe kan testes med alternative metoder

Kommisjonsforordning (EU) 2019/268 av 15. februar 2019 om endring av forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 som angår visse metoder for testning for salmonella og prøveuttak hos fjørfe

Commission Regulation (EU) 2019/268 of 15 February 2019 amending Regulations (EU) No 200/2010, (EU) No 517/2011, (EU) No 200/2012 and (EU) No 1190/2012 as regards certain methods for Salmonella testing and sampling in poultry

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten reviderer krav til prøvetaking for Salmonella hos fjørfe og endrer forordningene (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012. For eieruttatte prøver har man kunnet benytte alternative mikrobiologiske analysemetoder, forutsatt validert og godkjent av tredjepart. Nå åpnes det opp for at man kan benytte alternative metoder også for prøver som kompetent myndighet tar ut i overvåkningsprogrammet for salmonella hos fjørfe (avlsfjørfe, verpehøns, kylling og kalkun). Rettsakten utvider også repertoaret av tillatte prøvetakingsmetoder. Nye driftsformer hvor det ellers ville vært vanskelig å få tak i nok prøvemateriale, har gjort dette nødvendig. Ellers er det tatt inn en endring som oppdaterer ISO standarden de alternative metodene må være validert etter, til siste versjon av standarden, ISO 16140-2, med en overgangstid som varer til slutten av 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved gjennomføring i forskrift om kontroll av Salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer, og forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det blir lettere for Mattilsynet å teste fjørfebesetninger for Salmonella uansett driftsform. Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske konsekvenser for næringen og forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/268
Basis rettsaktnr.: 200/2010, 517/2011, 200/2012 og 1190/2012
Celexnr.: 32019R0268

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2018
Frist returnering standardskjema: 22.02.2019
Dato returnert standardskjema: 22.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker