Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppheving av Kommisjonsvedtak om rettledning til miljørisikovurderingen av GMO

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning(EU) 2018/1790 av 16. november 2018 om oppheving av vedtak 2002/623/EF om etablering av rettledning til miljørisikovurderingen av genmodifiserte organismer

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1790 of 16 November 2018 repealing Decision 2002/623/EC establishing guidance notes on the environmental risk assessment of genetically modified organisms

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Utkast til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om opphevelse av 2002/623/EF ble fremlagt og votert på møte i regulatorisk komite under direktiv 2001/18 i Brussel 18.oktober 2018.

Rettsakten ble publisert i EUs offisielle tidskrift (Official Journal of the European Union) den 20.11.2018.

Innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitevedtak 323/2019 av 13.desember 2019.

Rettsakten endrer ikke norsk rett.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning omhandler oppheving av Kommisjonsvedtak 2002/623/EF av 21. juli 2002.

Kommisjonsvedtaket fra 2002 etablerte veiledning til formålet, elementer, generelle prinsipper og metodologi til miljørisikovurdering referert til i vedlegg II til direktiv 2001/18/EF. Notatene skulle gi veiledning og støtte i praktisk gjennomføring av miljørisikovurdering av omsøkte GMO under utsettingsdirektivet.

Siden 2002 er det i EU utviklet nyere og mer detaljerte veiledninger til miljørisikovurdering av GMO, som bygger på oppdatert kunnskap men i henhold til prinsippene i veiledningsnotatene i Kommisjonsvedtaket. Disse er utformet av henholdsvis det europeiske mattryggingsorganet; EFSA (GMO til mat og fôr) og det europeiske legemiddelbyrået; EMA (GMO til bruk i legemiddel). Disse veiledningsdokumentene har i praksis avløst bruken av veiledningsnotatene gitt i vedtaket fra 2002.

Nylig ble også vedleggene om miljørisikovurdering til utsettingdirektivet endret med bakgrunn i vitenskapelig og teknologisk fremgang, blant annet ved å ta inn nyere veiledning og metodologi fra nevnte EFSA veiledning.

Veiledningsnotatene gitt i kommisjonsvedtak 2002/623/EF anses dermed som overflødige.

Merknader
Hovedrettsakten direktiv 2001/18/EF er innlemmet i EØS-avtalen 28.september 2007, og gjennomført i norsk rett gjennom lov av 2.april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m med forskrifter.

Det opprinnelige kommisjonsvedtaket 2002/623/EF av 21. juli 2002 er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning 127/2007 28. september 2007.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil ikke føre til behov for lovendring i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Miljødirektoratet har vurdert saken og vurderer at den ikke vil gi endringer i norsk rett eller praksis for miljørisikovurdering av GMO.

Rettsakten var på skriftlig prosedyre (29.1 til 6.2.2019) i spesialutvalget for miljø. Rettsakten ble funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Oppheving av vedtak 2002/623/EF om fastsettelse av rettledninger for miljørisikovurderingen av genmodifiserte organismer vil ikke ha konsekvenser for norsk lovgivning, eller miljørisikovurdering av GMO i Norge. Veiledning til miljørisikovurdering av GMO etter utsettingsdirektivet vurderes ivaretatt gjennom nylig oppdatering av vedleggene til direktivet, samt nyere EFSA og EMA veiledninger.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/1790
Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF
Celexnr.: 32018D1790

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2018
Frist returnering standardskjema: 22.02.2019
Dato returnert standardskjema: 22.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 323/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen