Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppheving av Kommisjonsvedtak om rettledning til miljørisikovurderingen av GMO

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning(EU) 2018/1790 av 16. november 2018 om oppheving av vedtak 2002/623/EF om etablering av rettledning til miljørisikovurderingen av genmodifiserte organismer

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1790 of 16 November 2018 repealing Decision 2002/623/EC establishing guidance notes on the environmental risk assessment of genetically modified organisms

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Utkast til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om opphevelse av 2002/623/EF ble fremlagt og votert på møte i regulatorisk komite under direktiv 2001/18 i Brussel 18.oktober 2018.

Rettsakten ble publisert i EUs offisielle tidskrift (Official Journal of the European Union) den 20.11.2018.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning omhandler oppheving av Kommisjonsvedtak 2002/623/EF av 21. juli 2002.

Kommisjonsvedtaket fra 2002 etablerte veiledning til formålet, elementer, generelle prinsipper og metodologi til miljørisikovurdering referert til i vedlegg II til direktiv 2001/18/EF. Notatene skulle gi veiledning og støtte i praktisk gjennomføring av miljørisikovurdering av omsøkte GMO under utsettingsdirektivet.

Siden 2002 er det i EU utviklet flere og mer detaljerte veiledninger til miljørisikovurdering av GMO, som bygger på oppdatert kunnskap men i henhold til prinsippene i veiledningsnotatene i Kommisjonsvedtaket. Disse er utformet av henholdsvis det europeiske mattryggingsorganet; EFSA (GMO til mat og fôr) og det europeiske legemiddelbyrået; EMA (GMO til bruk i legemiddel). Disse veiledningsdokumentene har i praksis avløst bruken av veiledningsnotatene gitt i vedtaket fra 2002.

Nylig ble også vedleggene om miljørisikovurdering til utsettingdirektivet endret med bakgrunn i vitenskapelig og teknologisk fremgang, blant annet ved å ta inn nyere veiledning og metodologi fra nevnte EFSA veiledning. Endringen av vedleggene medfører at det som i prinsippet er omtalt i veiledningsnotatene fra vedtak 2002/623/EF nå er inkludert direkte i vedlegg II til direktivet.

Veiledningsnotatene gitt i kommisjonsvedtak 2002/623/EF anses dermed som overflødige, da detaljert og oppdatert veiledning nå foreligger i utsettingsdirektivets vedlegg II gjennom Kommisjonsdirektiv 2018/350, samt at supplerende veiledning er gitt gjennom EFSA og EMAs veiledninger om miljørisikovurdering av ulike typer GMO.

Merknader
Hovedrettsakten direktiv 2001/18/EF er innlemmet i EØS-avtalen 28.september 2007, og gjennomført i norsk rett gjennom lov av 2.april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m med forskrifter.

Det opprinnelige kommisjonsvedtaket 2002/623/EF av 21. juli 2002 er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning 127/2007 28. september 2007.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil ikke føre til behov for lovendring i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Miljødirektoratet har vurdert saken og vurderer den som EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten var på skritflig prosedyre (29.1 til 6.2.2019) i spesialutvalget for miljø.

Vurdering

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning vil ikke ha konsekvenser for miljørisikovurdering av GMO i Norge. Veiledning til miljørisikovurdering av GMO etter utsettingsdirektivet vurderes ivaretatt gjennom nylig oppdatering av vedleggene til direktivet, samt tilgjengelig EFSA og EMA veiledninger.

Det vurderes som positivt at antallet veiledningsdokumenter og retningslinjer for miljørisikovurderingen av GMO etter utsettingsdirektivet reduseres gjennom utkast til vedtak.

Oppheving av vedtak 2002/623/EF om fastsettelse av rettledninger for miljørisikovurderingen av genmodifiserte organismer vil ikke ha konsekvenser for norsk lovgivning.

Det nevnte Kommisjonsdirektiv 2018/350 som endrer vedleggene til direktivet, er ikke tatt inn i EØS-avtalen per dags dato. En implementering av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om oppheving av Kommisjonsvedtak 2002/623/EF bør derfor skje samtidig med implementering av Kommisjonsdirektiv 2018/350.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/1790
Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF
Celexnr.: 32018D1790

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2018
Frist returnering standardskjema: 22.02.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen