Påføring av Pakistan på vedlegg til hvitvaskingsdirektivet over høyrisikoland

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1467 av 27. juli 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Pakistan til tabellen i punkt I i vedlegget

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/1467 of 27 July 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards adding Pakistan to the table in point I of the Annex

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Forordningen har trådt i kraft i EU, og er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Den materielle bestemmelsene er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften.

Sammendrag av innhold

Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning  Kommissionen har på grunnlag av sin analyse konkludert at Pakistan bør betraktes som et tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Pakistan ble allerede påført hvitvaskingsforskriftens liste over høyrisikoland til ikrafttredelsen 15. oktober 2018. Bestemmelsen har ingen andre rettslige konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Reglene forventes ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

SU finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1467
Basis rettsaktnr.: 2016/1675
Celexnr.: 32018R1467

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2018
Frist returnering standardskjema: 01.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: