Utfyllende regler til CRR og EMIR om overgangsperiode - kapitalkrav til eksponering mot CCPer

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/815 av 1. juni 2018 om forlengelse av overgangsperioden for kapitalkrav om eksponeringer mot sentrale motparter, i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/815 of 1 June 2018 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.11.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU juni 2018. De er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning som utvider overgangsbestemmelsene for engasjementer mot sentrale motparter til 15. desember 2018. Den aktuelle overgangsbestemmelsen ligger i EUs kapitalkravsregelverk, forordning 575/2013 (CRR) art. 497(2) og i EMIR-regelvkerket, forordning 648/2012 art. 89(5a).

Den samme fristen har tidligere blitt forlenget av (EU) 2017/954.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

SU kapitalbevegelser og finansielle tjenester anser reglene som EØS-relevante og akseptable.

Vurdering

Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Det vil være behov for tekniske tilpasninger av ikrafttredelsesdato. Konstitusjonelt forbehold er knyttet til morrettsakten CRR.

Tekniske tilpasninger gjelder kun behov for tilpasning av dato for ikrafttredelse. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/815
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0815

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2018
Frist returnering standardskjema: 01.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker