EØS-notatbasen

Vet - beskyttelsestiltak AI burfugl, forlengelse

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1687 av 7. november 2018 om endring av beslutning 2007/25/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa og transport av fugl holdt som selskapsdyr, som ledsages av deres eiere, til EU, når det gjelder virkeperiode

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1687 of 7 November 2018 amending Decision 2007/25/EC as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community, as regards its period of application

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.11.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og trådte i kraft i EU den 10.11.2018.

Sammendrag av innhold

Beslutning 2007/25/EF gir beskyttelsestiltak for å forhindre introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til EU ved import av burfugl i privat eie fra tredjeland. Denne beslutningen har virkeperiode fram til 31. desember 2018.

Endringsrettsakten endrer ikke det materielle innholdet i beslutningen, men forlenger virkeperioden fram til 31. desember 2019. Årsaken er at det fortsatt er behov for slike beskyttelsestiltak da høypatogent fugleinfluensavirus fortsatt sirkulerer i mange tredjeland.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutning 2007/25/EF er gjennomført i forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland. Forskriften har ingen sluttdato for virkeperiode. Endring av virkeperiode krever derfor ingen forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at rettsakten vil ha få eller ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2018/1687
Celexnr.: 32018D1687

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.11.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 12.11.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: