Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/492 av 25. mars 2019 om endring av forordning (EU) nr. 391/2009 med hensyn til Det forente kongerikes uttreden av EU

Regulation (EU) 2019/492 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 amending Regulation (EC) No 391/2009 with regard to the withdrawl of the United Kingdom from the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.10.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 25. mars 2019, og trådte i kraft 28. mars 2019. Innholdet i rettsakten gjelder fra det tidspunktet forordning (EF) 391/2009 ikke lenger gjelder for UK.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I forbindelse med at UK forlater EU er det vedtatt endringer i forordning (EF) 391/2009. Endringen innebærer at den eller de medlemsstatene som har inngått avtale med anerkjente organisasjoner (RO) om delegering av tilsyn med skip, hvert andre år sammen med Kommisjonen skal vurdere om RO leverer tilsyn og sertifiseringstjenester i henhold til avtalte forpliktelser. I gjeldende rett er det vedkommende medlemsstat som opprinnelig sendte en anmodning til Kommisjonen om å anerkjenne den enkelte organisasjon, som sammen med Kommisjonen skal gjennomføre vurderingene som kreves etter forordning 391/2009 artikkel 8.1. Ettersom UK etter utmeldingen fra EU ikke lenger vil kunne delta i disse vurderingene for de RO som UK har sendt anmodning om anerkjennelse for, er det nødvendig å endre forordning 391/2009 for å sikre at disse selskapene ikke mister sin autorisasjon. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Pr. 6. juni 2019 er forordning (EF) 391/2009 ikke tatt inn i EØS-avtalen. Kommisjonens forslag får derfor ingen direkte rettslige konsekvenser for Norge.

Når forordning (EF) 391/2009 innlemmes i EØS-avtalen for deretter å bli gjennomført i norsk rett, vil Norge bistå med å gjennomføre vurderingene som kreves etter forordning (EF) 391/2009 artikkel 8.1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

P.t. ingen. Når forordning (EF) 391/2009 gjennomføres i norsk rett, vil eventuelle vurderinger som gjennomføres av Sjøfartsdirektoratet dekkes over vedtatte økonomiske rammer.

Vurdering

Etter endringene i forordning (EF) 391/2009 artikkel 8.1, vil den enkelte flaggstaten (EØS-stat) være kompetent til å bidra til å gjennomføre vurderingene som kreves etter artikkel 8.1. I og med at Norge p.t. ikke har anmodet om anerkjennelse av noen ROer og dermed ikke er kompetent til å vurdere RO på bakgrunn av kravene i artikkel 8.1, åpner endringene for å utvide Norges kompetanse på dette området. Denne nye kompetansen og handlingsrommet som oppstår, kan positivt bidra til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser etter RO-koden (MSC.349(92)). I henhold til dette regelverket er flaggstatene forpliktet til å utarbeide og gjennomføre et overvåkningsregime for ROer som er delegert tilsynsmyndighet. 

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)567
Rettsaktnr.: (EU)2019/492
Basis rettsaktnr.: (EU)2009/391
Celexnr.: 32019R0492

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2019
Frist returnering standardskjema: 22.07.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker