Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i RINF

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/777 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur [...]

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/777 of 16 May 2019 on the common specifications for the register of railway infrastructure [...]

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten var oppe til avstemming i RISC 29. januar 2019, og ble vedtatt 16. mai 2019.

Rettsakten har vært vurdert under skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for transport der berørte departementer er representert. Spesialutvalget konkluderte rettsakten EØS-relevant og akseptabel 6. desember 2019.

Sammendrag av innhold

Forordningen innebærer opphevelse av beslutning 2014/880/EU gjennomført i norsk rett ved forskrift 5. mai 2015 nr. 458 om gjennomføring av beslutning 2014/880/EU om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur (infrastrukturregisterforskriften)

Forordningen setter krav til infrastrukturforvalter, som har ansvaret for å samle inn data om sitt jernbanenettverk og sørge for at data som legges inn i registeret er komplett og oppdatert.

Endringene gjøres med bakgrunn i implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke, og særlig tydeliggjøringen av de forskjellige rollene i jernbanesektoren som følger av «samtrafikkdirektivet» (Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 av 11. mai 2016 om samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet). Jernbaneinfrastrukturregisteret skal være en referansedatabase for jernbaneforetakene og gi adgang til informasjon om karakteristikkene til infrastrukturen for å kunne avgjøre kompatibilitet mellom kjøretøy og infrastruktur. Endringene innebærer oppdaterte parametere over hva som skal finnes i infrastrukturregisteret for å muliggjøre denne kompatibilitetssjekken.

Jernbanebyrået (ERA) skal opprette og vedlikeholde en egen RINF Application som skal oppfylle kravene i samtrafikkdirektivet artikkel 49(1) om en «single entry point» for brukere som vil ha informasjon om et konkret jernbanenettverk. RINF Application skal være operasjonell senest når denne nye forordningen trer i kraft 16. juni 2019, og dataene som er relevante for å sjekke rutekompatibilitet skal være lagt inn senest 16. januar 2020.

Nye parametere som føyes til med denne forordningen skal innsamles og publiseres i registeret i «rimelig tid» for å oppnå formålene med samtrafikkdirektivet, særlig for å kunne foreta kompatibilitetssjekken. Medlemsstatene er ansvarlig for å sikre at data blir samlet inn og lagt inn i RINF Application, og utpeke en nasjonal registreringsenhet til å utføre oppgaven. Denne oppgaven bør videreføres/legges til Bane NOR som infrastukturforvalter for det norske jernbanenettet. Det tidligere infrastukturregisteret erstattes av RINF Application, men dataene skal fortsatt være tilgjengelig for brukerne via RINF Application. ERA skal publisere en application guide.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Tidligere beslutning oppheves, og dermed må infrastrukturregisterforskriften endres dersom forordningen tas inn i EØS-avtalen. Ny forordning gjennomføres i ved forskriftsendring som fastsettes av Statens jernbanetilsyn.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Statens jernbanetilsyn sendte saken til uttalelse til Bane NOR, som i dag er ansvarlig for jernbaneinfrastukturregisteret i Norge. De uttaler at den nye forordningen ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser for foretaket.

Sakkyndige instansers merknader

Bane NOR hadde ingen merknader til rettsakten.

Rettsakten plasseres i gruppe 2, og det er ikke behov for artikkel 103-forbehold.

Vurdering

Forordningen gjør endringer i gjeldende regelverk, men av mindre omfang for de som er berørt. Informasjonen i registeret skal nå gjøres tilgjengelig for brukerne igjennom en felles applikasjon, som må antas å gjøre det enklere å finne frem – noe som også er et formål med endringene. Applikasjonen er det ERA som skal opprette og drifte, og pliktene på den enkelte infrastrukturforvalter øker ikke som følge av forordningen.

Oppgavene som hviler på infrastrukturforvalter er tilnærmet de samme som tidligere, og Bane NOR har ikke ansett endringene å medføre økte kostnader eller arbeidsmengde for seg.

Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/777
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0777

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2019
Frist returnering standardskjema: 12.02.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen